Home Advanced Index
ಮಕ್ಕಬೆವಾಂಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ಮಕ್ಕಬೆವಾಂಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 “ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜುದೆವ್ ಭಾವಾಂಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ್! ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಜುದೇಯಾಂತ್ಲೆ ತುಮ್ಚೆ ಭಾವ್ ಜುದೆವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಶಾಂತಿ ಮಾಗ್ತಾತ್.

1:2 ದೇವ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಘಾಲುಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸೆವಕಾಂಕಡೆ, ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್ ಆನಿ ಜಾಕೊಬ್ - ಹಾಂಚೆಕಡೆ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರುಂ.

1:3 ತುಮಿ ತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಉದಾರ್ಪಣಾನ್ ಆನಿ ಖುಶೆನ್ ತಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರುಂಕ್ ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ದಿಂವ್.

1:4 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪದೆಸಾಂಕ್ ತೊ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಘಡುಂ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಶಾಂತಿ ದಿಂವ್.

1:5 ತೊ ತುಮ್ಚಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಆಯ್ಕುಂ, ತುಮ್ಚೆಕಡೆ ರಾಜಿ ಜಾಂವ್ ಆನಿ ವಿಘ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡಿನಾ ಜಾಂವ್.

1:6 ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ತುಮ್ಚೆಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

1:7 ಎಕ್ಶೆಂ ಎಕುಣ್ಸತ್ತರ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ದೆಮೆತ್ರಿಯುಸಾಚೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಆಮಿ ಜುದೆವಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಶೆಂ ಬರಯ್‍ಲ್ಲೆಂ: ‘ಜಾಸೊನಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ದೆಶಾ ಆನಿ ರಾಜ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಬಂಡ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ವಿಘ್ನಾಂ ಆನಿ ದಗ್ದ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆಯ್ಲೆ.

1:8 ತಾಂಣಿಂ ಮಂದಿರಾಚೊ ದಾರ್ವಟೊ ಲಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ರಗತ್ ವಾರಾಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಲಾಗಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾನ್ ದಿಲೊ. ಆಮಿ ಹೋಮ್ ಆನಿ ಅನ್ನ್‍ಬಲಿಯೊ ಭೆಟಯ್ಲ್ಯೊ, ದಿವೆ ಪೆಟಯ್ಲೆ ಆನಿ ಸಮರ್ಪಣಾಚೆ ಉಂಡೆ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲೆ.’

1:9 ತುಮಿ ಕಿಸ್ಲೆವ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ತಂಬಾಂಚಿ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

1:10 ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಎಕ್ಶೆಂ ಆಟ್ಯಾಂಯ್ಶಿಂವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬರಯ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

1:11 ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಠಿಣ್ ವಿಘ್ನಾಂತ್ಲೆ ರಾಖ್ಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂವ್, ರಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

1:12 ಪವಿತ್ರ್ ಶಹರಾಚೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ.

1:13 ಸೊಲ್ವುಂಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಸೈನ್ ಘೆವ್ನ್ ಫುಡಾರಿ ಪರ್ಸಿಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ ನಾನೆಯಾ ದೆವಿಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಮಾಂಡ್ಲಲ್ಯಾ ಪಾಸಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಾತ್ರುನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲೆ.

1:14 ದೆವಿಕಡೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಲಗ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಅಂತಿಯೊಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಥಂಯ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲೊ; ಕನ್ಯಾಧನಾ ರುಪಾನ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ದಿರ್ವಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ.

1:15 ನಾನೆಯಾಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ದಿರ್ವಿಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲಿಂ ತೆದ್ನಾ, ಅಂತಿಯೊಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕ್ಷೆತ್ರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. ತೊ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಚ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪ್ಲಿಂ.

1:16 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ಮಾಳಯೆಚೆಂ ಗುಪ್ತ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಫುಡಾರ್ಯಾಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆರ್ ಫಾತರ್ ಉಡೊವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆ. ತಾಂಣಿಂ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಕಾತ್ರುನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಕಾತ್ರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಕಾಶಿಂ ಉಡಯ್ಲ್ಯೊ.

1:17 ಸದೆಂವ್ ಜಾಂವ್ ದೇವ್, ಸದಾಂ ಸರ್ವದಾಂ; ತಾಣೆಂ ದುಷ್ಟಾಂಚೊ ಸತ್ಯಾನಾಸ್ ಕೆಲಾ!

1:18 ಕಿಸ್ಲೆವ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂಚ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮಿ ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣಾಚಿ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ತುಮಿಯೀ ತಂಬಾಂಚಿ ಪರಬ್ ಆನಿ ಮಂದಿರಾಚೆಂ ಆನಿ ವೆದಿಚೆಂ ಪುನರ್‍ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಹೆಮೀಯಾನ್ ಬಲಿದಾನಾಂ ಭೆಟಯ್ತಾನಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚೊ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಾಂವ್.

1:19 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಪರ್ಸಿಯಾಂತ್ ನಿರ್ವಾಸಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತೆದ್ನಾ, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿವಂತ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ವೆದಿವಯ್ಲೊ ಥೊಡೊ ಉಜೊ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ತೊ ಎಕೆ ಸುಕೆ ಬಾಂಯ್ತ್ ಲಿಪೆÇವ್ನ್ ದವರ್ಲೊ; ತೊ ಜಾಗೊ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್ಲಿ.

1:20 ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದೆವಾಕ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ತೆದ್ನಾ, ಪರ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾನ್ ಧಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ನೆಹೆಮೀಯಾನ್ ಉಜೊ ಲಿಪೆÇವ್ನ್ ದವರ್ಲಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂಕ್ ತೊ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಧಾಡ್ಲೆ.

1:21 ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಉಜೊ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ, ಬಗರ್ ದಾಟ್ ದ್ರವ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ತೆದ್ನಾ ನೆಹೆಮೀಯಾನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಆe್ಞÁ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಲಿದಾನಾಂಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಮಾಂಡುನ್ ಜಾತಚ್ ಲಾಂಕ್ಡಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೆರ್ ತೊ ದ್ರವ್ ಶಿಂವರುಂಕ್ ನೆಹೆಮೀಯಾನ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆe್ಞÁ ದಿಲಿ.

1:22 ತಾಂಣಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಪಾಂನಿ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೊ ಸುರ್ಯೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಉಜೊ ಜಳ್ಳೊ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ.

1:23 ಬಲಿದಾನಾಂ ಲಾಸ್ತಾಲಿಂ ತೆದ್ನಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ; ಜೊನಾತಾನಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ನೆಹೆಮೀಯಾ ಬರಾಬರ್ ಜಾಪ್ ಜಾಲಿ.

1:24 ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸ್ಲೆಂ: “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ, ಸರ್ವ್ ವಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ರಚ್ನಾರಾ! ತುಂ ಭಯಂಕರ್ ಆನಿ ಸಕ್ತಿವಂತ್, ನಿತಿವಂತ್ ಆನಿ ದಯಾಳ್! ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ರಾಯ್, ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಬರೊ.

1:25 ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ದಾತಾರ್, ನಿತಿವಂತ್, ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಿಕ್. ತುಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟಾಂತ್ಲೊ ಸೊಡಯ್ತಾಯ್. ತುವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಯ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಕೆಲೆಯ್.

1:26 ತುಜೆ ಸಗ್ಳೆ ಪರ್ಜೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ಪಾಸತ್ ಹಿ ಬಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್; ತುಜೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ರಾಕ್ ಆನಿ ತೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಕರ್.

1:27 ಶಿಂಪೆÇ್ಡನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್, ಪಕ್ರ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್‍ಪಣಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿ, ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಭೊಗ್ತಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ತುಜಿ ದಯಾಳ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ ಆನಿ ಹೆ ಪರಿಂ ತುಂ ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಕ್ರ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್.

1:28 ಆಮ್ಕಾಂ ಧÀಗ್ದಿತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹಂಕಾರಾನ್ ಪಿಡಾಪೀಡ್ ದಿತಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್.

1:29 ತುವೆಂ ಮೊಯ್ಜೆಕ್ ಭಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತುಜೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ಪರತ್ ತುಜೆ ಪವಿತ್ರ್ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಲಾಯ್.”

1:30 ಯಾಜಕಾಂನಿ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ.

1:31 ಬಲಿಯೆಚೊ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ನೆಹೆಮೀಯಾನ್ ಉರ್ಲಲೊ ದ್ರವ್ ವ್ಹಡ್ ಫಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ವತುಂಕ್ ಆe್ಞÁ ದಿಲಿ.

1:32 ಹೆಂ ಕರುನ್ ಜಾತಚ್, ಏಕ್ ಜಳ್ತೊ ಉಜೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ವೆದಿ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾ ವರ್ವಿಂ ಲಿಪೆÇ್ಲ.

1:33 ಹ್ಯಾ ಘಟನಾಚಿ ಖಬರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. ನಿರ್ವಾಸಿತ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಉಜೊ ಲಿಪೆÇವ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಹರೆಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದ್ರವ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದ್ರವಾನ್ ನೆಹೆಮೀಯಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಬಲಿಯೊ ಲಾಸ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ.

1:34 ರಾಯಾನ್ ಘಡ್ಲಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚಿ ತಜ್ವೀಜ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ದೊರೊ ಬಾಂದಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಜಾಗೊ ಪವಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೆಂ.

1:35 ರಾಯಾಕ್ ಥಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾನೊವ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲ್ಯೊ.

1:36 ನೆಹೆಮೀಯಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ದ್ರವಾಕ್ ‘ನೆಫ್ತರ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ‘ಶುದ್ಧೀಕರಣ್’. ಪೂಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ‘ನಫ್ತ್ತ’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ.