Home Advanced Index
ಮಕ್ಕಬೆವಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ಮಕ್ಕಬೆವಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಫಿಲಿಪಾಚೊ ಪೂತ್ ಮಾಸೆದೊನಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕಿತ್ತೀಮಾಂಚ್ಯಾ ದೆಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಪರ್ಸಿಯಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮೇದಿಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ದಾರಿಯುಸಾಕ್ ಸೊಲ್ವಿಲೊ, ಆನಿ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಯ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ತೊ ಗ್ರೀಸಾಚೊ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

1:2 ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಝುಜಾಂ ಕೆಲಿಂ, ಕೊಟಿಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ರಾಯಾಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆ.

1:3 ತೊ ಪೃಥ್ವೆಚ್ಯಾ ಶಿಮಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಲುಟ್ಲಿಂ; ಪೃಥ್ವಿ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಮೌನ್ ಜಾಲಿ, ಆನಿ ತೊ ಗರ್ವಾನ್ ಆನಿ ಹಂಕಾರಾನ್ ಭರ್ಲೊ.

1:4 ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಾಂತಾಂಕ್, ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಧಿಪತಿಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಆಧೀನ್ ಹಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ತೆ ತಾಕಾ ಖಂಡ್ಣಿ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

1:5 ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಮರಣಾಚೆ ತಣಿರ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ.

1:6 ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಸವೆಂ ವಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಲೀನ್ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೆÇಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲೆಂ.

1:7 ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮೆಲೊ ತೆದ್ನಾ ತಾಣೆಂ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್‍ಲ್ಲಿ.

1:8 ತಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

1:9 ತಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮುಕುಟ್ ದವರ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ನಂತರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಂನಿಯ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವರ್ವಿಂ ಪೃಥ್ವೆಚೆರ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲಿ.

1:10 ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾತ್ಕಿ ಕೊಂಬ್ರಿ ಉಪ್ಜಲಿ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಅಂತಿಯೋಕ್ ರಾಯಾಚೊ ಪೂತ್ ಅಂತಿಯೋಕ್ ಎಪಿಫನೆಸ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೊ ರೊಮಾಂತ್ ಜಾಮಿನ್ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಗ್ರೇಕಾಂಚೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ಶೆಂ ಸಾತ್ತಿಸಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತೊ ರಾಯ್ ಜಾಲೊ.

1:11 ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಧರ್ಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾತ್ಲಲೆ ಥೊಡೆ ಮನಿಸ್ ಉಪ್ಜಲೆ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಫುಸ್ಲಾಯ್ಲೆ. ತಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಯೆಯಾ, ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಅನ್ಭಾವಾಥ್ರ್ಯಾಂ ಕಡೆ ಸಂಧಾನ್ ಕರುಂಯಾ; ಕಾರಣ್ ಆಮಿ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವಿಘ್ನಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.”

1:12 ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

1:13 ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ತುರ್ತಾನ್ ರಾಯಾಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ರಾಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಅನ್ಭಾವಾಥ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಿತಿರಿವಾಜಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ.

1:14 ದೆಕುನ್ ತಾಂಣಿಂ ಅನ್ಭಾವಾಥ್ರ್ಯಾಂಚೆ ಚಾಲಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್‍ಶಾಳಾ ಬಾಂದ್ಲಿ.

1:15 ತಾಂಣಿಂ ಆಪ್ಲೆ ಸುನ್ನತಿಚಿ ಖುಣಾ ಧಾಂಪ್ಲಿ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಸಾಂಡ್ಲೊ. ತೆ ಅನ್ಬಾವಾಥ್ರ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಮೆಳ್ಳೆ ಆನಿ ವಾಯ್ಟಾಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲೆ.

1:16 ಆಪ್ಲಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಥಿರ್ ಜಾಲಿ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಂತಿಯೊಕಾನ್ ಎಜಿಪ್ತಾಚೊಯ್ ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಅಶೆಂ ದೋನ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕೆಲಿ.

1:17 ತೊ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸೈನಾ ಸವೆಂ, ರಥಾಂ ಆನಿ ಹಸ್ತಿಂ ಸವೆಂ, ಘೊಡೆಸವಾರಾಂ ಆನಿ ತಾರ್ವಾಂ ಸವೆಂ ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ

1:18 ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಪೆÇ್ತ್ತಲೆಮೆವಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೆÇ್ತಲೆಮೆವ್ ಘುಂವುನ್ ತಾಚೆ ಮುಕ್ಲೊ ಪಳ್ಳೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಸೈನಿಕ್ ಮರುನ್ ಪಡ್ಲೆ.

1:19 ಅಂತಿಯೊಕಾನ್ ಎಜಿಪ್ತಾಚಿಂ ಕೊಟ್ಯಾಶಹರಾಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ದೇಶ್ ಲುಟ್ಲೊ.

1:20 ಅಂತಿಯೊಕಾನ್ ಎಜಿಪ್ತ್ ಆಪ್ಣಾ ಖಾಲ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ಶೆಂ ತೆವೆಚಾಳಿಸಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತೊ ಥಂಯ್ಚೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಸೈನಾ ಸವೆಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ಆನಿ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೊ.

1:21 ತಾಣೆಂ ಗರ್ವಾನ್ ಭರೊನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಲೆಗುನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ವೆದಿ, ದಿವ್ಯಾಖಾಂಬೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು,

1:22 ಸಮರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಉಂಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೇಜ್, ಪಾತ್ರಾಂ ಆನಿ ಕಾಂಸೆ, ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ಧುಂಪಾತಾಟಿಂ, ಪಡ್ದೊ, ಮುಕುಟ್ ಆನಿ ಮಂದಿರಾಚೆ ಮುಕ್ಲೆ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೊ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಶಿಂಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ,

1:23 ಆನಿ ಭಾಂಗಾರ್, ರುಪೆಂ ಆನಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಆಯ್ದನಾಂ ಘೆತ್ಲಿಂ; ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ ತಿಂ ಲಿಪೆÇವ್ನ್ ದವರ್ಲಲಿಂ ದಿರ್ವಿಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲಿಂ.

1:24 ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಶಾಕ್ ಪರ್ತಲೊ. ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ರಗತ್ ವಾರಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ವ್ಹಡ್ ಹಂಕಾರಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

1:25 ತೆದ್ನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ಪಾಸತ್ ವ್ಹಡ್ ರುದನ್ ಜಾಲೆಂ.

1:26 ಫುಡಾರಿ ಆನಿ ಮಾಲ್ಗಡೆ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲೆ; ಚಲಿಯೊ ಆನಿ ತರ್ನಾಟೆ ವಿರೊನ್ ಗೆಲಿಂ; ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ನಾ ಜಾಲಿ;

1:27 ಹರೇಕ್ ಹೊರೆತಾನ್ ವಿಳಾಪ್ ಕೆಲೊ, ಹೊಕಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಲಂಗಾರ್ ರುದನ್ ಕರುನ್ ಬಸ್ಲಿ.

1:28 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂಚಿ ದಶಾ ಪಳೆವ್ನ್ ದೇಶ್ ಕಾಂಪೆÇ್ಲ ಆನಿ ಜಾಕೊಬಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಲಜೆನ್ ಬುಡ್ಲೆಂ.

1:29 ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಯಾನ್ ಕರ್ ವಸುಲ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಕ್ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಶಹರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ತೊ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸೈನಾ ಸವೆಂ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

1:30 ಲೊಕಾಕ್ ಫಸೊಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಲೊ. ಪೂಣ್ ಅಚಾನಕ್ ತಾಣೆಂ ಶಹರಾಚೆರ್ ದಾಢ್ ಘಾಲಿ, ತಿಚಿ ವ್ಹಡ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಕೆಲೊ.

1:31 ತಾಣೆಂ ಶಹರ್ ಲುಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲೊ, ತಾಚಿ ಘರಾಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿಂಚೆ ಪಾಗಾರ್ ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್ ಘಾಲೆ,

1:32 ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿವಾನಾಂ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಗೊರ್ವಾಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲಿಂ.

1:33 ತಾಂಣಿಂ ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಶಹರಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಏಕ್ ಊಂಚ್ ಆನಿ ಘಟ್ ಪಾಗಾರ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಬುರುಜಾಂ ಸವೆಂ ಬಾಂದ್ಲೊ ಆನಿ ತೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಕೊಟೆಂ ಜಾಲೆಂ.

1:34 ಥಂಯ್ ತಾಂಣಿಂ ಎಕೆ ಪಾತ್ಕಿ ಪಿಳ್ಗೆಕ್, ಧರ್ಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ವಸ್ತಿ ದಿಲಿ. ತೆ ಥಂಯ್ ಭದ್ರ್ ರಾವ್ಲೆ.

1:35 ತಾಂಣಿಂ ಥಂಯ್ ಶಸ್ತ್ರಾಂ ಆನಿ ಖಾಣಾವರವ್ ಜಮಾ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಲುಟುನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ದವರ್ಲ್ಯೊ, ಆನಿ ತೆ ವ್ಹಡ್ ಭಿರಾಂತಿಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.

1:36 ತೆಂ ಕೊಟೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾಂಪೆÇ್ಳ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ಏಕ್ ದುಷ್ಟ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಸದಾಂಕಾಲ್.

1:37 ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ಥಾನಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ತಾಂಣಿಂ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ರಗತ್ ವಾರಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ಥಾನ್ ಲೆಗುನ್ ಭಷ್ಟಾಯ್ಲೆಂ.

1:38 ತಾಂಕಾಂ ಲಾಗುನ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚೆ ನಿವಾಸಿ ಪಳ್ಳೆ, ಆನಿ ತೆಂ ಪಕ್ರ್ಯಾಂಚೊ ನಿವಾಸ್ ಜಾಲೆಂ; ಆಪ್ಲೆ ಖಾಶೆ ಸಂತತಿಕ್ ತೆಂ ಪರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಸಾಂಡ್ಲೆಂ.

1:39 ತಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್‍ಸ್ಥಾನ್ ಅರಣ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಪಾಡಾವ್ ಜಾಲೆಂ; ತಾಚೆ ಉತ್ಸವ್ ರುದನಾಂತ್ ಬದಲ್ಲೆ, ತಾಚೆ ಸಾಬ್ಬತ್ ಲಜೆಂತ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಗೌರವ್ ಅವ್ಮಾನಾಂತ್.

1:40 ಜಿತ್ಲೆಂ ಚಡ್ ತಾಚೆಂ ವೈಭವ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ತಿತ್ಲೊ ಚಡ್ ತಾಚೊ ಅವ್ಮಾನ್ ಜಾಲೊ; ಉಂಚಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲೆಂ, ತಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ರುದನಾಂತ್ ಬದಲ್ಲಿ.

1:41 *

1:42 ಆಪ್ಲೆ ರಿತಿರಿವಾಜ್ ಸಾಂಡುನ್ ಸಕ್ಟಾಂನಿ ಏಕ್‍ಚ್ ಪರ್ಜಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪಿಂ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಸರ್ವ್ ಅನ್ಭಾವಾಥ್ರ್ಯಾಂನಿ ರಾಯಾಚೊ ಆದೇಶ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೊ,

1:43 ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಜಾಹಿರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ಬರೊ ಲಾಗ್ಲೊ; ತಾಂಣಿಂ ಮೂರ್ತಿಂಕ್ ಬಲಿಯೊ ಭೆಟಯ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಸಾಬ್ಬತ್ ಭಷ್ಟ್ ಕೆಲೆ.

1:44 ರಾಯಾನ್ ದುತಾಂ ಉದೆಶಿಂ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಕ್ ಆನಿ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಶಹರಾಂಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಧಾಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆಶಾಕ್ ಪರ್ಕೆ ಆಸ್ಲಲೆ ರಿತಿರಿವಾಜ್ ಪಾಳುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ.

1:45 ಮಂದಿರಾಂತ್ ಹೋಮ್‍ಬಲಿಯೊ, ಯe್ಞï ಆನಿ ಪೀವನ್‍ದಾನಾಂ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಂ; ಸಾಬ್ಬತ್ ಆನಿ ಉತ್ಸವಾಚೆ ದೀಸ್ ಭಷ್ಟ್ ಕರುಂಕ್,

1:46 ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸೆವಕಾಂಕ್ ಅಪವಿತ್ರ್ ಕರುಂಕ್,

1:47 ಅನ್ಭಾವಾಥ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ವೆದಿ, ಮಂದಿರಾಂ ಆನಿ ಪುಜೆಸ್ಥಾನಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್, ದುಕ್ರಾಂಚಿ ಆನಿ ಅಶುದ್ಧ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚಿ ಬಲಿ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್,

1:48 ಪುತಾಂಚಿ ಸುನ್ನತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವುಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಆನಿ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಭಷ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ.

1:49 ಹೆ ಪರಿಂ ತಾಂಣಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ರಿತಿರಿವಾಜ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

1:50 ರಾಯಾಚೊ ಆದೇಶ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಮರಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಥಾರಾಯ್ಲೆಂ.

1:51 ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಆe್ಞÁ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಜಾಹಿರ್ ಕರಯ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಪರ್ಯಾವೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ನೆಮ್ಲೆ ಆನಿ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಶಹರಾಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಸರ್ತೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಬಲಿಯೊ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

1:52 ಲೊಕಾ ಮಧ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಧರ್ಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಸಾಂಡ್ಲಲೆ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ದೆಶಾಂತ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ.

1:53 ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂನಿ ಗುಪ್ತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪುನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ.

1:54 ಕಿಸ್ಲೆವ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಎಕ್ಶೆಂ ಪಂಚೆಚಾಳಿಸಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ರಾಯಾನ್ ಹೋಮ್‍ಬಲಿಯೆಚೆ ವೆದಿಚೆರ್ ಏಕ್ ಭಯಂಕರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಉಬಾರ್ಲೊ, ಆನಿ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಂಚ್ಯಾ ಶಹರಾಂನಿ ವೆದಿ ಬಾಂದ್ಲ್ಯೊ.

1:55 ಘರಾಂಚ್ಯಾ ದಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆನಿ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಂಣಿಂ ಧುಂಪ್ ಲಾಸ್ಲೊ.

1:56 ತಾಂಣಿಂ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪಿಂಜ್ಲಿಂ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಉಡಯ್ಲಿಂ.

1:57 ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಧರ್ಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಆಸ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಧರ್ಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಪಾಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಾಯಾಚೆ ಆಜ್ಞೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಮರಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾಲೆ.

1:58 ಅಶೆಂ ತಾಂಣಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವಿರೋಧ್, ಹರೇಕ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಶಹರಾಂನಿ ಮೆಳ್ಳಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಆಪೆÇ್ಲ ನಿಷ್ಟುರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ.

1:59 ಹರೇಕ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂಚ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ದಿಸಾ ತೆ ಹೋಮ್‍ಬಲಿಯೆಚೆ ವೆದಿಚೆರ್ ಉಬಾರ್ಲಲೆ ವೆದಿಚೆರ್ ಬಲಿಯೊ ಭೆಟಯ್ತಾಲೆ.

1:60 ರಾಜಾಜ್ಞೆಕ್ ಅನುಸರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಂಚಿ ಸುನ್ನತ್ ಕರಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲ್ಯೊ.

1:61 ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂಕ್ ಉಮ್ಕಳಾಯ್ಲಿಂ; ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆನಿ ಸುನ್ನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಮರಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲಿ.

1:62 ಪೂಣ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಥಿರ್ ರಾವ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಅಶುದ್ಧ್ ಖಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಣಿಂ ದೃಢ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ.

1:63 ಅಶುದ್ಧ್ ಖಾಣ್ ಖಾವ್ನ್ ದೂಷಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ವಾ ಸೊಲ್ಲೊ ಭಷ್ಟ್ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಮರುಂಕ್ ತಿಂ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲಿಂ, ಆನಿ ತಿಂ ಮೆಲಿಂ.

1:64 ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಖರೆಂಚ್ ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಿಘ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.