Home Advanced Index
ಮಲಾಕಿ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3

ಮಲಾಕಿ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ದೇವ್‍ವಾಣಿ. ಮಲಾಕಿ ಉದೆಶಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್.

1:2 ಹಾಂವೆಂ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ, ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್. ಪೂಣ್ ತುಂ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್: “ತುವೆಂ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕಸೊ ದಾಕಯ್ಲಾಯ್?” ಎಸಾವ್ ಜಾಕೊಬಾಚೊ ಭಾವ್ ನ್ಹಯ್? ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್; ತರಿಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಕೊಬಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ.

1:3 ಆನಿ ಎಸಾವಾಚೊ ದ್ವೇಶ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆ ದೊಂಗರ್ ಏಕ್ ಅರಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಕೊಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ.

1:4 “ಆಮ್ಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಪಾಡ್ ಪಡ್ಲಲಿಂ ಶಹರಾಂ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್ತಲ್ಯಾಂವ್,” ಅಶೆಂ ಎದೊಮ್ ಮ್ಹಣತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ: ತಿಂ ಬಾಂದುಂ, ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ತಿಂ ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ತಲೊಂ! ಖೊಟೆಪಣಾಚೊ ದೇಶ್ ಆನಿ ಸದಾಂಕಾಲ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ರಾಗಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ಪರ್ಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಒಳ್ಕತಲೊ.

1:5 ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತುಮಿ ಹೆಂ ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾತ್: “ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಮಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ವರ್ತೊ!”

1:6 ಪೂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಚಾಕರ್ ಧನಿಯಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಜರ್ ಬಾಪುಯ್, ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ತೊ ಮಾನ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಜರ್ ಧನಿ, ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತಿ ಭಿರಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಮ್ಹಣ್ತಾ ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್. ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ತಾತ್: “ಆಮಿ ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಕಶಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕೆಲ್ಯಾ?”

1:7 ಅಶುದ್ಧ್ ಖಾಣ್ ಮ್ಹಜೆ ವೆದಿಚೆರ್ ಘಾಲುನ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ತಾತ್: “ಆಮಿ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಅಶುದ್ಧ್ ಕೆಲಾಂ?” ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಕ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತುಮಿ ತೆಂ ಅಶುದ್ಧ್ ಕೆಲಾಂ.

1:8 ತುಮಿ ಬಲಿ ಭೆಟೊಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕುಡ್ಡ್ಯೊ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಹಾಡ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್? ತುಮಿ ಥೊಂಟ್ಯೊ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಹಾಡ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್? ತ್ಯೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್‍ಪಾಲಾಕ್ ದಿಯಾ; ತೊ ತುಮ್ಚೆರ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ ವಾ ತುಮ್ಕಾಂ ದಯಾ ದಾಕಯ್ತ್‍ಗಾಯ್? ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.

1:9 ತರ್ ಆತಾಂ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕರಾ. ತುಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ತಾಕಾ ಅಸಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭೆಟಯ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶಿ ದಯಾ ದಾಕಯ್ತ್? ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.

1:10 ತುಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ವೆದಿಚೆರ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಉಜೊ ಪೆಟನಾಸೊ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತೆಂ! ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ಜಾಯ್ನಾಂ - ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್; ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಭೆಟೊವ್ಣ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ವನಾಂತ್.

1:11 ಪೂಣ್ ಉದೆಂತಿ ಥಾವ್ನ್ ಅಸ್ತಮ್ತೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಮಹಿಮೆವಂತ್ - ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.

1:12 ಪೂಣ್ ತುಮಿ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಭಷ್ಟಾಯ್ತಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್: “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಮೆಜ್ ಅಶುದ್ಧ್, ದೆಕುನ್ ತಾಚೆರ್ ಭೆಟಯ್ಲಲ್ಯಾ ಖಾಣಾಕ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್.”

1:13 ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್: “ಕಸಲೆ ತ್ರಾಸ್!” ಆನಿ ತುಮಿ ತಾಚೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾತ್, ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್. ತುಮಿ ಚೊರ್ಲಲಿ ವಾ ಥೊಂಟಿ ವಾ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲೆ ಮೊನ್ಜಾತಿಚೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್? ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.

1:14 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಂತ್ ಏಕ್ ದಾದ್ಲಿ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಆಸುನ್‍ಯೀ ಕಳಂಕಿತ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚಿ ಬಲಿ ಭೆಟೊವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ಪಾಳ್ತಲ್ಯಾ ಫಸಯ್ಣಾರಾಚೆರ್ ಶಿರಾಪ್ ಪಡುಂ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ರಾಯ್, ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆÉಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಪ್ಜಯ್ತಾ.