Home Advanced Index
ಮಾತೆವಾ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ಸುವಾರ್ತಾ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ಮಾತೆವಾ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ಸುವಾರ್ತಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ವಂಶಾವಳ್ ಹಿ: ತೊ ಪೂತ್ ದಾವಿದಾಚೊ, ತೊ ಪೂತ್ ಆಬ್ರಾಹಾಮಾಚೊ.

1:2 ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ಇಸಾಕಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, ಇಸಾಕ್ ಜಾಕೊಬಾಚೊ ಆನಿ ಜಾಕೊಬ್ ಜುದಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್.

1:3 ಜುದಾ ಫೆರೆಸಾಚೊ ಆನಿ ಜೆರಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ (ತಾಮಾರ್ ತಾಂಚಿ ಆವಯ್); ಫೆರೆಸ್ ಹೆಸ್ರೊನಾಚೊ ಆನಿ ಹೆಸ್ರೊನ್ ಆರಾಮಾಚೊ ಬಾಪುಯ್.

1:4 ಆರಾಮ್ ಆಮಿನದಾಬಾಚೊ ಆನಿ ಆಮಿನದಾಬ್ ನಾಆಸೊನಾಚೊ ಆನಿ ನಾಆಸೊನ್ ಸಾಲ್ಮೊನಾಚೊ ಬಾಪುಯ್.

1:5 ಸಾಲ್ಮೊನ್ ಬೊಆಜಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, (ರಾಹಾಬ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್); ಬೊಆಜ್ ಓವೆದಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, (ರೂತ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್); ಓವೆದ್ ಯೆಸ್ಸೆಚೊ ಆನಿ ಯೆಸ್ಸೆ ದಾವಿದ್ ರಾಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್.

1:6 ದಾವಿದ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್ (ಉರಿಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಚಿ ಆವಯ್).

1:7 ಸಾಲ್ಮಾಂವ್, ರೆಹೊಬೊಆಮಾಚೊ, ರೆಹೊಬೊಆಮ್ ಆಬಿಯಾಚೊ, ಆನಿ ಆಬಿಯಾ ಆಸಾಚೊ ಬಾಪುಯ್.

1:8 ಆಸಾ ಯೊಸಾಫಾತಾಚೊ, ಯೊಸಾಫಾತ್ ಯೊರಾಮಾಚೊ, ಆನಿ ಯೊರಾಮ್ ಓಸಿಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್.

1:9 ಓಸಿಯಾ ಯೊತಾಮಾಚೊ, ಯೊತಾಮ್ ಆಖಾಜಾಚೊ ಆನಿ ಆಖಾಜ್ ಹಿಜ್‍ಕಿಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್.

1:10 ಹಿಜ್‍ಕಿಯಾ ಮಾನಾಸ್ಸೆಚೊ, ಮಾನಾಸ್ಸೆ ಆಮೊಸಾಚೊ, ಆನಿ ಆಮೊಸ್ ಯೊಸಿಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್.

1:11 ಯೊಸಿಯಾ ಯೆಕೊನಿಯಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚಾ ಭಾವಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ - ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಬಾಬಿಲೊನಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ.

1:12 ಬಾಬಿಲೊನಾಚೇ ಬಂಧಡೇ ಉಪ್ರಾಂತ್; ಯೆಕೊನಿಯಾ ಶಅಲ್ತಿಯೆಲಾಚೊ ಆನಿ ಶಅಲ್ತಿಯೆಲ್ ಯೆರುಬಾಬೆಲಾಚೊ ಬಾಪುಯ್.

1:13 ಯೆರುಬಾಬೆಲ್ ಆಬಿಯುದಾಚೊ, ಆಬಿಯುದ್ ಎಲಿಯಾಕಿಮಾಚೊ, ಆನಿ ಎಲಿಯಾಕಿಮ್ ಆಜೊರಾಚೊ ಬಾಪುಯ್.

1:14 ಆಜೊರ್ ಸಾದೊಕಾಚೊ, ಆನಿ ಸಾದೊಕ್ ಆಖಿಮಾಚೊ ಆನಿ ಆಖಿಮ್ ಎಲಿಯುದಾಚೊ ಬಾಪುಯ್.

1:15 ಎಲಿಯುದ್ ಎಲೆಯಾಜರಾಚೊ, ಎಲೆಯಾಜರ್ ಮಾದಾನಾಚೊ ಆನಿ ಮಾದಾನ್ ಜಾಕೊಬಾಚೊ ಬಾಪುಯ್.

1:16 ಜಾಕೊಬ್ ಜುಜೆಚೊ ಬಾಪುಯ್. ಜುಜೆಚಿ ಪತಿಣ್ ಮರಿ ಆನಿ ಮರಿಯೇ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲೊ ಜೆಜು, ಜಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್.

1:17 ಅಶೆಂ ಸರ್ವ್ ಮೆಜುನ್, ಆಬ್ರಾಹಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ದಾವಿದ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಚೊವ್ದಾ ತಕ್ಲ್ಯೊ: ದಾವಿದಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಬಿಲೊನಾಚೇ ಬಂಧಡೇ ಪರ್ಯಾನ್ ಚೊವ್ದಾ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಬಾಬಿಲೊನಾಚೇ ಬಂಧಡೇ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಚೊವ್ದಾ ತಕ್ಲ್ಯೊ.

1:18 ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೆಂ ಜನನ್ ಹೇ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ: ತಾಚೇ ಮಾತೇ ಮರಿಯೆಕ್ ಜುಜೆಲಾಗಿಂ ಕರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ.

1:19 ತಿಚೊ ಪತಿ ಜುಜೆ ನಿತಿವಂತ್ ಮನಿಸ್. ತರ್‍ಯೀ ಮರಿಯೆಕ್ ಅಪಕೀರ್ತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾತ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಗುಪ್ತಿಂ ಸೊಡ್ಚಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

1:20 ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಅಶಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ ತಿತ್ಲಿಚ್, ತಾಕಾ ಸೊಪ್ಣಾಂತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಎಕ್ ದೂತ್ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಜುಜೆ, ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಮರಿಯೆಕ್ ತುಜಿ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಚೆ ಥÀಂಯ್ ಗರ್ಭ್‍ಸಂಭವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲಾ.

1:21 ತಿ ಏಕ್ ಪುತಾಕ್ ಪ್ರಸುತ್ ಜಾತಲಿ; ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಜೆಜು ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಆಪ್ಲೇ ಪರ್ಜೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲಿ ಸೊಡಯ್ತಲೊ.”

1:22 ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ ಮಾರಿಫÀತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ :

1:23 “ಏಕ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚಲಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಪುತಾಕ್ ಪ್ರಸುತ್ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ‘ಇಮ್ಮಾನುಎಲ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪಯ್ತಲೆ.”

1:24 ‘ಇಮ್ಮಾನುಎಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ‘ದೇವ್ ಆಮ್ಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್.

1:25 ಜುಜೆನ್ ನಿದೆಂತ್ಲೊ ಉಠ್ತಚ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದುತಾನ್ ಪರ್ಮಾಯ್‍ಲ್ಲೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಮರಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲಿ.

1:26 ಪುಣ್ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಪ್ರಸುತ್ ಜಾಯ್ಸರ್ ತಾಣೆಂ ತಿಚೇಲಾಗಿಂ ಸಂಭೋಗ್ ಕೆಲೊನಾ. ಆನಿ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ತಾಣೆಂ ‘ಜೆಜು’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ.