Home Advanced Index
ಮಾರ್ಕಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸುವಾರ್ತಾ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ಮಾರ್ಕಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸುವಾರ್ತಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ;

1:2 ಹಿ ಇಸಾಯಿಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ: “ಪಳೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುತಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಡ್ತಲೊಂ, ತೊ ತುಜಿ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಲೊ;

1:3 ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ತಾ: ‘ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ರಸ್ತೊ ನೀಟ್ ಕರಾ’.”

1:4 ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾದಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಜುವಾಂವ್ “ತುಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಕಿ ಜಿಣಿ ಬದಲಾ ಆನಿ ಸ್ನಾನ್ ಘೆಯಾ, ದೇವ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬೊಗ್ಶಿತಲೊ” - ಅಶೆಂ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಾಲೊ. ಅಖ್ಯಾ ಜುದೇಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದಿಂಮುಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ

1:5 ಜೆರುಜಲೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ತಾಚೇ ಸರ್ಶಿಂ ವೆತಾಲೊ; ಆನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಚಾರ್ನ್, ಯೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸ್ನಾನ್ ಘೆತಾಲೊ.

1:6 ಜುವಾಂವ್ ಕರ್ಯಾಲೊಂವೆಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೊ ಪಾಟೊ ಬಾಂಧ್ತಾಲೊ. ದೆಂಪೆ ಆನಿ ರಾನ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ತಾಚೆಂ ಖಾಣ್.

1:7 ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ಕೆಲೊ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೇ ಪ್ರಾಸ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಎಕ್ಲೊ ಯೆತಾ; ಬಾಗೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂಚೊ ಬಾಂಧ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್.

1:8 ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಾಂ ಉದ್ಕಾನ್; ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಲೊ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್.”

1:9 ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಜೆಜು ಗಾಲಿಲೆಯಾಚ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಯೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಜುವಾಂವ್‍ಲಾಗ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಸ್ನಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

1:10 ಉದ್ಕಾಂತ್ಲೊ ತೊ ವಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಮಳಬ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಏಕ್ ಪಾವ್ರ್ಯಾಬರಿ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ದೆಂವುನ್ ಯೆತಾಲೊ ತೊ ತಾಣೆಂ ದೆಖ್ಲೊ.

1:11 ಸಾಂಗಾತಾಚ್ “ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚೊ; ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ವಲಾಯ್,” ಹೊ ಏಕ್ ತಾಳೊಯೀ ಮ್ಹಳ್ಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

1:12 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರೇರಕ್ ಆತ್ಮೊ ಜೆಜುಕ್ ಅರಣ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ.

1:13 ಆನಿ ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ತಾಣೆಂ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲೆ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸೈತಾನ್ ತಾಕಾ ನಾಡುನ್ ಆಸ್ಲೊ; ತೊ ರಾನ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಲೊ; ಪುಣ್ ದೇವ್‍ದೂತ್ ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಲೆ.

1:14 ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಧರ್ನ್ ಬಂದೆಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜೆಜು ಗಾಲಿಲೆಯಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ದೆವಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್‍ಲಾಗ್ಲೊ.

1:15 ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ: “ವೇಳ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ; ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ, ಪಾತ್ಕಿ ಜಿಣಿ ಬದಲಾ ಆನಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಸತ್ಮಾನಾ.”

1:16 ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಸರೋವರಾಚೇ ತಡಿಚ್ಯಾನ್ ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಆಂದ್ರೆಕ್ ತಾಣೆಂ ದೆಖ್ಲೆ. ತೆ ಸರೋವರಾಂತ್ ಜಾಳ್ ಉಡಯ್ತಾಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಪಾಗಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ.

1:17 ಜೆಜು ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಯೆಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮನ್ಶಾಂಚೆ ಪಾಗಿಂ ಕರ್ತಲೊಂ.”

1:18 ತಕ್ಷಣ್‍ಚ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಜಾಳಾಂ ಸೊಡ್ನ್, ತೆ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೆ.

1:19 ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ವೆತಚ್, ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆ ಜೆಬೆದೆವಾಚೆ ಪೂತ್, ಜಾಕೊಬ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಜುವಾಂವ್. ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಚ್ವ್ಯಾರ್ ಜಾಳಾಂ ಸಮ ಕರ್ತಾಲೆ.

1:20 ತೇಚ್ ಘಡಿಯೇ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಪಯ್ಲೆ. ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಜೆಬೆದೆವಾಕ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಚ್ವ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಡುನ್ ತೆ ಜೆಜು ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೆ.

1:21 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಕಫರ್ನಂವಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಸಾಬ್ಬಾತ್ ಯೆತಚ್, ಜೆಜು ಸಿನಾಗೊಗಾಕ್ ವಚುನ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

1:22 ತಾಚೇ ಶಿಕೊವ್ಣೆಕ್ ಲೋಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಬರಿ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ; ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂಬರಿ ತೊ ಶಿಕಯ್ನಾತ್ಲೊ.

1:23 ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನಾಗೊಗಾಂತ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆತಚ್ ತಾಣೆಂ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ:

1:24 “ನಜರೆತ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜೂ, ತುಂ ಆಮ್ಚೇ ಖಬ್ರೇಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್? ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ; ತುಂ ದೆವಾಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ಜಣ್”

1:25 ಪುಣ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಯ್ರ್ ಸರ್.”

1:26 ತವಳ್ ತೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ತಾಕಾ ಪಿಸುಡ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಕಿಳಂಚ್ ಮಾರಿತ್, ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

1:27 ಸಮೆಸ್ತ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ ಕೀ, ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾಲಾಗಿಂ ಅಶೆಂ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ: “ಹಿ ಏಕ್ ನವಿಚ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್, ಅಧಿಕಾರಾನ್ ಭರ್ಲಲಿ! ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಕ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತೊ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾ ಆನಿ ತೆ ತಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಮಾನ್ತಾತ್!”

1:28 ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾಚ್ಯಾ ಅಖ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ ತಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಗಾಜ್ಲಿ.

1:29 ತೊ ಸಿನಾಗೊಗಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ವೆತಚ್, ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಂದ್ರೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಜಾಕೊಬ್ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ ತಾಂಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲೆ.

1:30 ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ತಾಪಾನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲಿ. ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಚ್, ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ತಿಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ.

1:31 ತೊ ತಿಚೇ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ತಿಕಾ ಉಠಯ್ಲಿ. ತೇಚ್ ಘಡಿಯೇ ತಿಚೊ ತಾಪ್ ಸುಟ್ಲೊ ಆನಿ ತಿ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

1:32 ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಸ್ ಬುಡ್ತಚ್, ಸಮೆಸ್ತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಲೊಕಾನ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಹಾಡ್ಲಿಂ.

1:33 ಸಗ್ಳೆಂ ಶಹರ್‍ಚ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

1:34 ಥರಾವಳ್ ಪಿಡಾಂನಿ ಕಷ್ಟಾತಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜುನ್ ಗೂಣ್ ಕೆಲಿಂ; ಸಬಾರ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ.

1:35 ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಉಜ್ವಾಡ್ಚೇ ಆದಿಂಚ್ ಜೆಜು ಉಠ್ಲೊ ಆನಿ ಜಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸುರೇ ಸುವಾತೆರ್ ವಚುನ್, ಥಂಯ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

1:36 ಹೆಣೆಂ, ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೆ.

1:37 ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ತುಕಾ ಸೊಧ್ತಾತ್.”

1:38 ಪುಣ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ವಚುಂಯಾ ಆಮಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಶಹರಾಂಕ್; ಥಂಯ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಿಜಯ್. ಹೇಚ್ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

1:39 ಅಶೆಂ ತೊ ಅಖ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾಂತ್ ಭೊಂವುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನಾಗೊಗಾಂನಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಿತ್ ಆನಿ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತ್ ಆಸ್ಲೊ.

1:40 ಏಕ್ ದೀಶ್ ಏಕ್ ಕೊಡ್ಕಾರ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್, ತಾಚೇ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಪಡೊನ್, ಅಶೆಂ ಪರಾತಿಲಾಗ್ಲೊ: “ತುವೆಂ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರ್, ತುಜ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ.”

1:41 ಜೆಜುಕ್ ತಾಚೆ ಚುರ್ಚುರೆ ಭೊಗ್ಲೆ; ತಾಣೆಂ ಆಪೆÇ್ಲ ಹಾತ್ ಉಬಾರ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಪಡ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ; ನಿತಳ್ ಜಾ.”

1:42 ತಕ್ಷಣ್‍ಚ್ ತಾಚೆಂ ಕೊಡ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ನಿತಳ್ ಜಾಲೊ.

1:43 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಖಡಕ್ಕ್ ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

1:44 “ಪಳೇ, ಹೇ ವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಾಂಗಿನಾಕಾ; ಶೀದಾ ಯಾಜಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ವಚುನ್ ತುಕಾ ದಾಖಯ್. ಆನಿ ತುಂ ನಿತಳ್ ಜಾಲ್ಲೇ ಖಾತಿರ್ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಫರ್ಮಾಯ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಭೆಟಯ್. ಹಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಏಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್.”

1:45 ಪುಣ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಕೀ, ಜೆಜುಕ್ ಖಂಯ್ಚಾಯೀ ಶಹರಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ರಾವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾಲೆಂ, ತರ್‍ಯೀ ಚಾರ್‍ಯೀ ಕುಶಿಂಚೊ ಲೋಕ್ ತಾಚೇ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.