Home Advanced Index
ಮಿಕಾ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7

ಮಿಕಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 *

1:2 ತುಮಿ ಸಮೆಸ್ತ್ ಲೊಕಾಂನೊ, ಆಯ್ಕಾ, ಪೃಥ್ವೆ, ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನೊ, ಕಾನ್ ದಿಯಾ! ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಮಂದಿರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ ತುಮ್ಚೆ ವಿರೋಧ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ.

1:3 ಪಳೆಯಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾ ವಯ್ಲೊ ತೊ ದೆಂವುನ್ ಯೆತಾ, ಪೃಥ್ವೆಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಚಲ್ತಾ.

1:4 ಜಶೆಂ ಉಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಮೇಣ್ ವಿತಳ್ತಾ, ಆನಿ ಘಾಟಿಯೆ ವಯ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ತಾ, ತಶೆಂ ಪರ್ವತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದಾ ವಿತಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಕಿಂ ಫುಟೊನ್ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾತಾತ್.

1:5 ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಕೊಬಾಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆಂ ಪಾತಕ್. ಜಾಕೊಬಾಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕಿತೆಂ? ಸಮಾರಿಯಾಚ್ ನ್ಹಯ್‍ಗಾಯ್? ಜಾಕೊಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆಂ ಪಾತಕ್ ಕಿತೆಂ? ಜೆರುಸಾಲೆಮ್‍ಚ್ ನ್ಹಯ್‍ಗಾಯ್?

1:6 ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಸಮಾರಿಯಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾ ವಯ್ಲಿ ಪಾತ್ರಾಚಿ ರಾಸ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ತಲೊಂ, ದಾಕ್ವಾಲಿ ಲಾಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಕರ್ತಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಫಾತರ್ ಪಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಲೊಳೊವ್ನ್ ಘಾಲ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಬುನ್ಯಾದಿ ಉಗಡ್ತಲೊಂ.

1:7 ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿಂಚಿ ಪೂಡ್ ಜಾತಲಿ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದಾನಾಂಚೆಂ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾತಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಮಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಲೊಂ, ವೆಶ್ಯಾಂಚೆ ಕಮಾಯೆನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ವೆಶ್ಯಾಂಚಿ ಕಮಾಯ್ ತೆಂ ಪರ್ತುನ್ ಜಾತಲೆಂ.

1:8 ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಳಾಪ್ ಆನಿ ರುದನ್ ಕರ್ತಾಂ, ವ್ಹಾಣೊ ನಾಸ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾಂ ಆನಿ ವಿಣ್ಗೊ ಭೊಂವ್ತಾಂ, ಕೊಲ್ಯಾಂ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾಂ, ಶಹಾಮೃಗಾಂ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಂರ್ಗತಾಂ.

1:9 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಘಾಯಾಕ್ ವಕತ್ ನಾ; ಜುದಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಪಾವ್ಲಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಜೆರುಸಾಲೆಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಪಾವ್ಲಾ.

1:10 ಗತಾಂತ್ ಹೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಿನಾಕಾತ್, ... ತ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ನಾಕಾತ್, ಬೇತ್-ಲೆ-ಆಫ್ರಾಂತ್ ಧುಳಿಂತ್ ಲೊಳಾ.

1:11 ಶಾಫೀರಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂನೊ, ವಿಣ್ಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಲಜೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾ; ಝೂನಾನಾಚಿಂ ನಿವಾಸ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರನಾಂತ್; ಬೇತ್-ಏಝೆಲ್ ವಿಳಾಪ್ ಕರ್ತಾ, ಆಪೆÇ್ಲ ಆಧಾರ್ ತುಮ್ಚೆ ಕಡ್ಚೊ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ತಾ.

1:12 ಮಾರೊತಾಚಿಂ ನಿವಾಸ್ಯಾಂ ಸುಖ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾತ್, ಪೂಣ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಲೆಂ ವಿಘ್ನ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.

1:13 ಲಾಕೀಶಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂನೊ, ರಥಾಕ್ ಘೊಡೆ ಬಾಂದಾ! ಸಿಯೊನಾಚೆ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚೊ ಆರಂಭ್ ಹೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆ ಅಪ್ರಾಧ್.

1:14 ದೆಕುನ್ ತುವೆಂ ಮೊರೆಶೆತ್-ಗತಾಕ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚಿಂ ದಾನಾಂ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಅಕ್ಜೀಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಂಕ್ ಧಕೊ ಬಸ್ತಲೊ.

1:15 ಮಾರೆಶಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂನೊ, ಜಯ್ತೆವಂತಾಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಶಿಂ ಧಾಡ್ತಲೊಂ! ಆನಿ ಅದುಲ್ಲಾಮ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆಂ ವೈಭವ್ ವೆತಲೆಂ.

1:16 ಸಿಯೊನಾಚೆ ಧುವೆ, ತುಜ್ಯಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ತಾಸ್ ಆನಿ ತುಕಾಚ್ ಬೊಡ್ಕಿ ಕರ್! ಗಿದಾ ಭಾಶೆನ್ ತುಕಾಚ್ ಬೊಡ್ಕಿ ಕರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಜಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಿರ್ವಾಸಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್.