Home Advanced Index
ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯೊ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ:

1:2 ತಾಂಚೆ ವರ್ವಿಂ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಮೆಳ್ತಲಿ ಆನಿ ಗೂಢ್ ಅರ್ಥಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜತಲಿಂ,

1:3 ಶಾಣ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್, ಸಾರ್ಕೆ ಚಾಲಿಂತ್, ನಿತಿಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಂತ್ ತಿಂ ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಜಾತಲಿಂ;

1:4 ಸಾದ್ಯಾಂಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಮೆಳ್ತಲಿ, ಆನಿ ತರ್ನೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಂಕ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಶಾಣೆಪಣ್ ಲಾಭ್ತಲೆಂ.

1:5 ಜಾಣ್ತೊ ಮನಿಸ್ ತ್ಯೊ ಆಯ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಡ್ತಲಿ, ಆನಿ ಶಾಣೊ ಮನಿಸ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಚಿ ನಿಪುಣತಾಯ್ ಜೊಡ್ತಲೊ.

1:6 ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ವೊಪಾರಿ, ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಹುಮಾಣಿಂ ಸಮ್ಜತಲಿಂ.

1:7 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್, ಮೂರ್ಖ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಶಿಕೊವ್ಣೆಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ್ತಾತ್. ವಾಯ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಚುಕೊಂವ್ಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

1:8 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ, ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಉಪದೇಶ್ ಆಯ್ಕ್, ತುಜೆ ಆವಯ್ಚೆ ಶಿಕವ್ಣೆಚೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ,

1:9 ತಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಸುಂದರ್ ಮುಕುಟ್, ತುಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಪಳಿ.

1:10 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ, ಪಾತ್ಕಿ ತುಕಾ ಭುಲಯ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚನಾಕಾ.

1:11 ತೆ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಿತ್: “ಆಮ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ಯೆ, ರಗತ್ ವಾರೊಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ದಬೊ ಧರುನ್ ಬಸುಂಯಾ, ನಿರಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡುಂಯಾ;

1:12 ಪಾತಾಳಾ ಪರಿಂ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಜಿವೆಚ್ ಗಿಳುಂಯಾ, ಫೆÇಂಡಾಂತ್ ದೆಂವ್ತಲ್ಯಾಂ ಭಾಶೆನ್ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಗಿಳುಂಯಾ.

1:13 ಹರ್ ತರೆಚ್ಯೊ ಮೊಲಾದಿಕ್ ವಸ್ತು ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲ್ಯೊ, ಲುಟಿನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಘರಾಂ ಭರ್ತಲ್ಯಾಂವ್.

1:14 ಆಮ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಥೈಲಿ ಆಸುಂ.”

1:15 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ, ತಾಂಚೆ ವಾಟೆನ್ ಚಲನಾಕಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ನಾಕಾ.

1:16 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್, ರಗತ್ ವಾರೊಂವ್ಕ್ ತೆ ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆನ್ ವೆತಾತ್.

1:17 ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಜಾಳ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್.

1:18 ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಹೆ ಮನಿಸ್ ದಬೊ ಧರುನ್ ಬಸ್ತಾತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಿವಾಕ್ ತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್.

1:19 ಲುಟಿಚೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಕ್ ಆಶೆತಲ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ ಹಿ: ಜಾಂಚೆ ಕಡೆ ತಿ ಆಸಾ, ತಾಂಚೊ ಜೀವ್ ತಿ ಕಾಡ್ತಾ.

1:20 ಜಾಣ್ವಾಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾ, ಚೌಕಾಂನಿ ಆಪೆÇ್ಲ ತಾಳೊ ಗಾಜಯ್ತಾ.

1:21 ವಣ್ತಿಂಚೆ ಉಂಚಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾ, ಶಹರಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಂ ಕಡೆ ರಾವುನ್ ತಿ ಉಲಯ್ತಾ:

1:22 “ನೆಣಾರ್ಯಾಂನೊ, ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ನೆಣಾರ್ಪಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾತ್? ಖೆಬ್ಡಾಯೊ ಕರ್ತಲೆ ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖೆಬ್ಡಾಯೊ ಕರುನ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಿತ್ ಆನಿ ಪಿಶೆ ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ದ್ವೇಶ್ ಕರ್ತಿತ್?

1:23 ಮ್ಹಜೆ ತಾಕಿದೆಕ್ ಚೀತ್ ದಿಯಾ. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಗಡ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಕರ್ತಲೊಂ.

1:24 ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಲೊ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ತುಮಿ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೊ ಆನಿ ಕೊಣೆಂಚ್ ಲಕ್ಷ್ ದಿಲೆಂ ನಾ;

1:25 ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೆ ಹರೇಕ್ ಬುದಿಚಿ ತುಮಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ತಾಕಿದೆಚೊ ತುಮಿ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

1:26 ದೆಕುನ್ ತುಫಾನಾ ಭಾಶೆನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಭಿರಾಂತ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ಝೊಡ್‍ವಾರ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ವಿಘ್ನಾಂ ಯೆತಾನಾ ಆನಿ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಆಕಾಂತ್ ತುಮ್ಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ,

1:27 ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚಿಂ ವಿಘ್ನಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಭಿರಾಂತ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಖೆಬ್ಡಾಯೊ ಕರ್ತಲೊಂ.

1:28 ತೆದ್ನಾ ತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಲಿಂ, ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾಂ, ತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧ್ತಲಿಂ, ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾಂ.

1:29 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ದ್ವೇಶ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ಪಸಂದ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ;

1:30 ಮ್ಹಜಿ ಬೂದ್ ತಾಂಣಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ತಾಕಿದೆಚಿ ತಾಂಣಿಂ ಬೆಪರ್ವಾ ಕೆಲಿ.

1:31 ಆಪ್ಲೆ ಚಾಲಿಚೆಂ ಫಳ್ ತಿಂ ಖಾತಲಿಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್ ತಿಂ ಧಾದೊಶಿ ಜಾತಲಿಂ.

1:32 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನೆಣಾರ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಚುಕಿ ತಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಲ್ಯೊ, ಪಿಶ್ಯಾಂಚಿ ಅಲಕ್ಷಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾತಲಿ;

1:33 ಪೂಣ್ ಜೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾ, ತೊ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ರಾವ್ತಲೊ, ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಸಮಾದಾನಾನ್ ಜಿಯೆತಲೊ.