Home Advanced Index
ರಾಯಾಂಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ರಾಯಾಂಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಆಹಾಬಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊವಾಬ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವಿರೋಧ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೊ.

1:2 ಸಾಮಾರಿಯಾಂತ್ ಅಹಜೀಯಾ ಮಾಳಯೆಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡುನ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುತಾಂಕ್ ಹೊ ಆದೇಶ್ ದಿವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆ: “ವಚಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಘಾಯ್ ಬರೆ ಜಾತಾತ್ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ರೊನಾಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಬಾಲ್-ಜೆಬೂಬಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಯಾ.”

1:3 ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದುತಾನ್ ತಿಶ್ಬೆಚ್ಯಾ ಎಲೀಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ವಚ್, ಸಾಮಾರಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ದುತಾಂಕ್ ಮೇಳ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್: ‘ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ದೇವ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಎಕ್ರೊನಾಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಬಾಲ್-ಜೆಬೂಬಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ವೆತಾತ್?’ ದೆಕುನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್: ತುಂ ನಿದ್ಲಾಯ್ ತೆ ಖಾಟಿ ವಯ್ಲೊ ಉಟ್ಚೊ ನಾಂಯ್; ತುಂ ಖರೆಂಚ್ ಮರ್ತಲೊಯ್.’” ಆನಿ ಎಲೀಯಾ ಗೆಲೊ.

1:4 *

1:5 ದೂತ್ ರಾಯಾಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್?”

1:6 ತಾಂಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಮ್ಚೆಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ತುಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ರಾಯಾಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ವಚಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾ: ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್: ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ದೇವ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ತುಂ ತಾಂಕಾಂ ಎಕ್ರೊನಾಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಬಾಲ್-ಜೆಬೂಬಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾಯ್? ದೆಕುನ್ ತುಂ ನಿದ್ಲಾಯ್ ತೆ ಖಾಟಿ ವಯ್ಲೊ ಉಟ್ಚೊ ನಾಂಯ್; ತುಂ ಖರೆಂಚ್ ಮರ್ತಲೊಯ್.’”

1:7 ರಾಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ತುಮ್ಚೆಶಿಂ ಯೆವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಲೊ ಮನಿಸ್ ಕಸೊ ಆಸ್ಲೊ?”

1:8 ತಾಂಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ತೊ ಏಕ್ ಲೊಂವೆದಗ್ಲೊ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಮ್ರಾಕ್ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ಪಾಟೊ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೊ.” ತೆದ್ನಾ ತೊ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ: “ಹೊ ತಿಶ್ಬೆಚೊ ಎಲೀಯಾ!”

1:9 ರಾಯಾನ್ ಎಕಾ ಸೇನಾಪತಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ದಳಾ ಸವೆಂ ಎಲೀಯಾಶಿಂ ಧಾಡ್ಲೊ. ಎಲೀಯಾ ಎಕಾ ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾಚೆರ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಲಲೊ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುವೆಂ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವುಂಕ್ ರಾಯ್ ತುಕಾ ಆe್ಞÁ ದಿತಾ.”

1:10 ಎಲೀಯಾನ್ ಸೇನಾಪತಿಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್ ತರ್ ಆಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಜೊ ಪಡುಂ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಸೈನಿಕಾಂಚೆಂ ಭಸ್ಮ್ ಕರುಂ.” ಆಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಜೊ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಸೈನಿಕಾಂಚೆಂ ಭಸ್ಮ್ ಕೆಲೆಂ.

1:11 ಅಹಜೀಯಾನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಸೇನಾಪತಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ದಳಾ ಸವೆಂ ಎಲೀಯಾಶಿಂ ಧಾಡ್ಲೊ. ಹಾಣೆಂಯೀ ಎಲೀಯಾಕ್ ಉಲೊ ಕರುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ, ತುವೆಂ ತುರ್ತಾನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್ ತುಕಾ ಆe್ಞÁ ದಿತಾ.”

1:12 ಎಲೀಯಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್ ತರ್ ಆಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಜೊ ಪಡುಂ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಸೈನಿಕಾಂಚೆಂ ಭಸ್ಮ್ ಕರುಂ.” ಆನಿ ಆಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಜೊ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಸೈನಿಕಾಂಚೆಂ ಭಸ್ಮ್ ಕೆಲೆಂ.

1:13 ಅಹಜೀಯಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿ ಎಕಾ ಸೇನಾಪತಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ದಳಾ ಸವೆಂ ಧಾಡ್ಲೊ. ಹೊ ತಿಸ್ರೊ ಸೇನಾಪತಿ ವಯ್ರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಎಲೀಯಾ ಮುಕಾರ್ ದಿಂಬ್ಯಾಂನಿ ಪಡುನ್ ತಾಣೆಂ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ: “ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ, ಮ್ಹಜೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ಜೀವ್ ತುಜೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜಾಂವ್.

1:14 ಆಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸೇನಾಪತಿಂಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ದಳಾಂಚೆಂ ಭಸ್ಮ್ ಕೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ದಯಾ ಕರುನ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ತುಜೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜಾಂವ್.”

1:15 ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದುತಾನ್ ಎಲೀಯಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಭಿಯೆನಾಕಾ.” ಎಲೀಯಾ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವುನ್ ರಾಯಾಶಿಂ ಗೆಲೊ,

1:16 ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್: ‘ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ದೇವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಎಕ್ರೊನಾಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಬಾಲ್-ಜೆಬೂಬಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತುವೆಂ ದುತಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಯ್? ದೆಕುನ್ ತುಂ ನಿದ್ಲಾಯ್ ತೆ ಖಾಟಿ ವಯ್ಲೊ ತುಂ ಉಟ್ಚೊ ನಾಂಯ್; ತುಂ ಖರೆಂಚ್ ಮರ್ತಲೊಯ್.”

1:17 ಅಶೆಂ ಎಲೀಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಅಹಜೀಯಾ ಮೆಲೊ. ಅಹಜೀಯಾಕ್ ಪೂತ್ ನಾತ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಜೊರಾಮ್ ಜುದಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಜೆಹೊಶಾಫಾಟಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಹೊರಾಮಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಯ್ ಜಾಲೊ.

1:18 ಅಹಜೀಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಇತರ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಬರೊವ್ನ್ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಯ್?