Home Advanced Index
ರಾಯಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ರಾಯಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ದಾವಿದ್ ರಾಯ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಆನಿ ಉತಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ; ತಾಕಾ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಪಾಂಗ್ರಾಯ್ಲ್ಯೊ, ತರೀ ತಾಕಾ ಊಬ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ.

1:2 ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂನಿ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ : “ಧನಿಯಾ ರಾಯಾ, ತುಜೆ ಪಾಸತ್ ಏಕ್ ತರ್ನಾಟಿ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚಲಿ ಸೊದುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತಿ ತುಜೆ ಸವೆಂ ರಾವುನ್ ತುಜಿ ಸೆವಾ ಕರುಂ. ತಿ ತುಜೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ನಿದತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಕಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ರಾಯಾಕ್ ಊಬ್ ಮೆಳ್ತಲಿ.”

1:3 ದೆಕುನ್ ತೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಶುನೆಮಾಂತ್ ಅಬಿಶಾಗ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಾಂಣಿಂ ತಿಕಾ ರಾಯಾಶಿಂ ಹಾಡ್ಲಿ.

1:4 ತಿ ಚಲಿ ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ರಾಯಾಚಿ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಆನಿ ಸೆವಾ ಕೆಲಿ, ಪೂಣ್ ರಾಯಾನ್ ತಿಚೆ ಕಡೆ ಸಂಭೋಗ್ ಕೆಲೊ ನಾ.

1:5 ಹಗ್ಗೀತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಅದೊನೀಯಾನ್ ಗರ್ವಾನ್ ಭರೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹಾಂವ್ ರಾಯ್ ಜಾತಲೊಂ.” ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ರಥ್ ಆನಿ ಘೊಡೆ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ದವರ್ಲೆ.

1:6 ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್, ದಾವಿದಾನ್ ತಾಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ವಾ “ತುಂ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಅದೊನೀಯಾ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಅಬ್ಸಲೊಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ.

1:7 ತೊ ಜೆರೂಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೊವಾಬಾ ಕಡೆ ಆನಿ ಯಾಜಕ್ ಅಬಿಯಾತರಾ ಕಡೆ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೆ ತಾಚಾ ಪಕ್ಷಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ.

1:8 ಪೂಣ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾದೊಕ್, ಜೆಹೊಯಾದಾಚೊ ಪೂತ್ ಬೆನಾಯ, ನಾತಾನ್ ಪ್ರವಾದಿ, ಶಿಮೇಯಿ ಆನಿ ರೇಯಿ, ಆನಿ ದಾವಿದಾಚೆ ವೀರ್ ಝುಜಾರಿ ಅದೊನೀಯಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ ನಾಂತ್.

1:9 ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅದೊನೀಯಾನ್ ರೋಗೆಲ್ ಝರಿ ಲಾಗಿಂ ಜೊಹೆಲೆತ್ ಖಡ್ಪಾಚೆರ್ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚಿ, ಪಾಡ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಪುಷ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಂಚಿ ಬಲಿ ಭೆಟಯ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಾವಾಂಕ್, ರಾಯ್‍ಕುಂವರಾಂಕ್, ಆನಿ ರಾಯಾಚೆ ಸೆವೆಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ.

1:10 ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ನಾತಾನ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್, ಬೆನಾಯಾಕ್, ವೀರ್ ಝುಜಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ ನಾ.

1:11 ತೆದ್ನಾ ನಾತಾನಾನ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಚೆ ಆವಯ್ ಬತ್‍ಶೆಬಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ಹಗ್ಗೀತಾಚೊ ಪೂತ್ ಅದೊನೀಯ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ದಾವಿದಾಕ್ ಕಳಿತ್‍ನಾಸ್ತಾಂ ರಾಯ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾವೆ?

1:12 ತುವೆಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ನ್ ತುಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚೊಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ತುಕಾ ಸಲಹಾ ದಿತಾಂ.

1:13 ವಚ್, ದಾವಿದ್ ರಾಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್: ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ರಾಯಾ, ತುವೆಂ ಸಪುತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್: ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಿಂಹಾಸನಾಚೆರ್ ಬಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತರ್ ಅದೊನೀಯಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಯ್ ಜಾಲೊ?’

1:14 ತುಂ ರಾಯಾ ಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಥಂಯ್ ಯೆತಲೊಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ತಲೊಂ.”

1:15 ಬತ್‍ಶೆಬಾನ್ ರಾಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ತೊ ಭೋವ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಶುನೆಮಾಚಿ ಅಬಿಶಾಗ್ ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಲಿ.

1:16 ಬತ್‍ಶೆಬಾ ರಾಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಪಟ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?”

1:17 ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾ, ತುವೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಪುತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್: ‘ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಂವಾಸನಾರ್ ಬಸುಂಕ್ ಜಾಯ್.’

1:18 ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಅದೊನೀಯಾ ರಾಯ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ತುಕಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ರಾಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.

1:19 ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾಂಚಿ, ಪುಷ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಬಲಿ ಭೆಟಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ರಾಯ್‍ಕುಂವರಾಂಕ್, ಯಾಜಕ್ ಅಬಿಯಾತರಾಕ್ ಆನಿ ಸೇನಾಪತಿ ಜೊವಾಬಾಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂ, ಪೂಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ.

1:20 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ರಾಯಾ, ತುಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಶಿಂವಾಸನಾರ್ ಕೋಣ್ ಬಸ್ತಲೊ ತೆಂ ತುವೆಂ ಕಳಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ನದರ್ ತುಜೆರ್ ಠೆವುನ್ ಆಸಾ.

1:21 ನಾ ತರ್, ಮ್ಹಜೊ ಧನಿ ಆನಿ ರಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂ ಸವೆಂ ನಿದುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಕ್ ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಂ ಪರಿಂ ಲೆಖ್ತಲೆ.”

1:22 ತಿ ರಾಯಾ ಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ನಾತಾನ್ ಪ್ರವಾದಿ ಆಯ್ಲೊ.

1:23 ರಾಯಾಕ್ ಅಶಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ: “ನಾತಾನ್ ಪ್ರವಾದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ.” ತೊ ರಾಯಾ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ್ ಸರ್ಪಟ್ಲೊ.

1:24 ನಾತಾನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ರಾಯಾ, ‘ಅದೊನೀಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಂವಾಸನಾರ್ ಬಸುಂಕ್ ಜಾಯ್’ - ಅಸೊ ತುವೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲಾಯ್?

1:25 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಆಜ್ ಸಕ್ಲಾ ಗೆಲಾ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾಂಚಿ, ಪುಷ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಬಲಿ ಭೆಟಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ರಾಯ್‍ಕುಂವರಾಂಕ್, ಸೇನಾಪತಿಂಕ್ ಆನಿ ಯಾಜಕ್ ಅಬಿಯಾತರಾಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂ; ತೆ ಆತಾಂ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾತಾತ್ ಆನಿ ಪಿಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್: ‘ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೆಂವ್ ಅದೊನೀಯಾ ರಾಯ್!’

1:26 ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಕ್, ತಾಣೆಂ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ; ಯಾಜಕ್ ಜಾದೊಕ್, ಜೆಹೊಯಾದಾಚೊ ಪೂತ್ ಬೆನಾಯ ಆನಿ ತುಜೊ ಸೆವಕ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ - ಹಾಂಕಾಂಯೀ ತಾಣೆಂ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ.

1:27 ಜರ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಆದೆಶಾ ಖಾಲ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ, ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ರಾಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಂವಾಸನಾರ್ ಬಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಕ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ?”

1:28 ದಾವಿದ್ ರಾಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಬತ್‍ಶೆಬಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಪಯಾ.” ತಿ ಭಿತರ್ ಸರುನ್ ರಾಯಾಶಿಂ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬಿ ರಾವ್ಲಿ.

1:29 ರಾಯಾನ್ ಸಪುತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ವಿಘ್ನಾಂತ್ಲೊ ನಿವಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಸಪುತ್!

1:30 ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಂವಾಸನಾರ್ ಬಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಪುತ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಿದ್ಧ್ ಕರ್ತಾಂ.”

1:31 ತೆದ್ನಾ ಬತ್‍ಶೆಬಾ ರಾಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ್ ಸರ್ಪಟ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ: “ಮ್ಹಜೊ ಧನಿ ದಾವಿದ್ ರಾಯ್ ಜಿಯೆಂವ್ ಸದಾಂ ಸರ್ವದಾಂ!”

1:32 ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾವಿದ್ ರಾಯಾನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ: “ಯಾಜಕ್ ಜಾದೊಕಾಕ್, ನಾತಾನ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಜೆಹೊಯಾದಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಬೆನಾಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಶಿಂ ಆಪಯಾ!” ತೆ ರಾಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ,

1:33 ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಆe್ಞÁ ದಿಲಿ: “ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂಕ್ ತುಮ್ಚೆ ಸವೆಂ ಘೆಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಕಚ್ರಾಚೆರ್ ಬಸಯಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಕ್ಲಾ ಗಿಹೊನಾಕ್ ವ್ಹರಾ.

1:34 ಥಂಯ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾದೊಕಾನ್ ಆನಿ ನಾತಾನ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ರಾಯ್ ಕಸೊ ಅಭಿಷೆಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೋಂಬ್ ಫುಂಕಾ ಆನಿ ಬೊಬ್ ಮಾರಾ: ‘ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೆಂವ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ರಾಯ್!’

1:35 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಯಾ, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಂವಾಸನಾರ್ ಬಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ಆನಿ ಜುದಾಚೊ ಫುಡಾರಿ ಕಸೊ ನೆಮ್ಲಾ.”

1:36 ಜೆಹೊಯಾದಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಬೆನಾಯಾನ್ ರಾಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್! ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ರಾಯಾಚೊ ದೇವ್ ಹೆಂ ಥಿರ್ ಕರುಂ!

1:37 ಜಶೆಂ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ರಾಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ತಶೆಂ ತೊ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗಾತಾಯೀ ಆಸುಂ, ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ದಾವಿದ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಂವಾಸನಾ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಚೆಂ ಶಿಂವಾಸನ್ ಚಡ್ ವರ್ತೆಂ ಕರುಂ!”

1:38 ತೆದ್ನಾ ಯಾಜಕ್ ಜಾದೊಕ್, ನಾತಾನ್ ಪ್ರವಾದಿ ಆನಿ ಜೆಹೊಯಾದಾಚೊ ಪೂತ್ ಬೆನಾಯ ಕೆರೆತಿತಾಂ ಆನಿ ಪೆಲೆತಿತಾಂ ಸವೆಂ ಸಕ್ಲಾ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಕ್ ದಾವಿದ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಕಚ್ರಾಚೆರ್ ಬಸೊವ್ನ್ ಗಿಹೊನಾಕ್ ಆಪೆÇವ್ನ್ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲೆ.

1:39 ಯಾಜಕ್ ಜಾದೊಕಾನ್ ತೇಲ್ ಭರ್ಲಲೆಂ ಶಿಂಗ್ ತಂಬಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಕ್ ಅಭಿಷೆಕ್ ಕೆಲೊ. ತಾಂಣಿಂ ಕೊಂಬ್ ಫುಂಕ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ: “ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೆಂವ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ರಾಯ್!”

1:40 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ಪಿರ್ಲುಕೊ ಫುಂಕುನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರೊನ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಬೊಬಾಟೆಕ್ ಧರ್ಣ್‍ಂಚ್ ಫುಟ್ತಾಶಿ ದಿಸ್ಲಿ.

1:41 ಅದೊನೀಯಾನ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಅತಿದ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ತಾಂಣಿಂ ಜೆವಣ್ ಆಖೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್. ಜೊವಾಬಾನ್ ಕೊಂಬಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗೊಂದಳಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಿತೆಂ?”

1:42 ತೊ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಯಾಜಕ್ ಅಬಿಯಾತರಾಚೊ ಪೂತ್ ಜೊನಾತಾನ್ ಥಂಯ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅದೊನೀಯಾನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ : “ಯೆ, ತುಂ ಏಕ್ ಸುಯೋಗ್ಯ್ ಮನಿಸ್. ತುಂ ಖರೆಂಚ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್.”

1:43 ಪೂಣ್ ಜೊನಾತಾನಾನ್ ಅದೊನೀಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಬರಿ ಖಬರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್, ದಾವಿದ್ ರಾಯಾನ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಕ್ ರಾಯ್ ಕೆಲಾ.

1:44 ರಾಯಾನ್ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಯಾಜಕ್ ಜಾದೊಕಾಕ್, ನಾತಾನ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್, ಜೆಹೊಯಾದಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಬೆನಾಯಾಕ್, ಆನಿ ಕೆರೆತಿತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪೆಲೆತಿತಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ರಾಯಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಚ್ರಾಚೆರ್ ಬಸಯ್ಲೊ.

1:45 ಯಾಜಕ್ ಜಾದೊಕಾನ್ ಆನಿ ನಾತಾನ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾನ್ ಗಿಹೊನಾಂತ್ ತಾಕಾ ರಾಯ್ ಕಸೊ ಅಭಿಷೆಕ್ ಕೆಲೊ. ತೆ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರೊನ್ ಥಂಯ್ಚೆ ವಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಶಹರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಗೊಂದಳ್ ಜಾತಾ. ಹೊಚ್ ತೊ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್.

1:46 ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ಆತಾಂ ಶಿಂವಾಸನಾರ್ ಬಸ್ಲಾ.

1:47 ರಾಯಾಚೆ ಸೆವಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ದಾವಿದ್ ರಾಯಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್: ‘ದೇವ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ಕರುಂ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಶಿಂವಾಸನ್ ತುಜ್ಯಾ ಶಿಂವಾಸನಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವರ್ತೆಂ ಕರುಂ!’ ಆನಿ ರಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂತುಳ್ಣಾರ್ ಸರ್ಪಟ್ಲೊ.

1:48 ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಸದೆಂವ್ ಜಾಂವ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ದೇವ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಂವಾಸನಾರ್ ಬಸಯ್ಲಾ.”

1:49 ತೆದ್ನಾ ಅದೊನೀಯಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಅತಿಥಿ ಭಿಯೆಲೆ ಆನಿ ಉಟುನ್ ಚಲ್ಲೆ; ಹರೆಕ್ಲೊ ಆಪಾಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ಗೆಲೊ.

1:50 ಅದೊನೀಯಾಕ್‍ಯೀ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಚೆಂ ಭೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ವೆದಿಶಿಂ ಧಾಂವುನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಚಿಂ ಶಿಂಗಾಂ ಧರ್ಲಿಂ.

1:51 ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಾಂತ್ ಅಶಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ: “ಅದೊನೀಯಾನ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ¨ರೊನ್ ವೆದಿಚಿಂ ಶಿಂಗಾಂ ಧರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ‘ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆವಕಾಕ್ ತಲ್ವಾರಿನ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ರಾಯ್ ಸಪುತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗುಂ.”

1:52 ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ತೊ ಎಕಾ ಯೋಗ್ಯ್ ಮನ್ಶಾ ಪರಿಂ ಚಲತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಏಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಕೇಸ್ ಜಡ್ಚೊ ನಾ. ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಖೊಟೆಪಣ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಮರುಂಕ್ ಜಾಯ್.”

1:53 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ರಾಯಾನ್ ತಾಕಾ ವೆದಿ ಸರ್ಶಿಲೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಲಾಯ್ಲೊ. ತೊ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ರಾಯಾಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ತೆದ್ನಾ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ರಾಯಾನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ವಚ್.”