Home Advanced Index
ರೂತ್ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4

ರೂತ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ನ್ಯಾಯ್‍ಕರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ದೆಶಾಂತ್ ದುಕಳ್ ಪಡ್ಲೊ; ದೆಕುನ್ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಪುತಾಂ ಸವೆಂ ಮೊವಾಬಾಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

1:2 ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎಲೀಮೆಲೆಕ್, ತಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ನವೊಮಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಮಹಲೋನ್ ಆನಿ ಕಿಲ್ಯೋನ್. ತಿಂ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚಿಂ ಎಫ್ರ್ರಾತಿ. ಮೊವಾಬಾಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ತಿಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ,

1:3 ನವೊಮಿಚೊ ಪತಿ ಎಲೀಮೆಲೆಕ್ ಮೆಲೊ ಆನಿ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪುತಾಂ ಸವೆಂ ರಾವ್ಲಿ.

1:4 ತೆ ಮೊವಾಬಿ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಕಡೆ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೆ - ಎಕ್ಲೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಒರ್ಫಾ, ಆನ್ಯೆಕ್ಲೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ರೂತ್. ತಾಂಣಿಂ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಥಂಯ್ ವಸ್ತಿ ಕೆಲಿ.

1:5 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಹಲೋನ್ ಆನಿ ಕಿಲ್ಯೋನ್‍ಯೀ ಮೆಲೆ ಆನಿ ನವೊಮಿ ಆಪೆÇ್ಲ ಪತಿ ಆನಿ ದೋಗ್ ಪೂತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಎಕ್ಸುರಿ ಉರ್ಲಿ.

1:6 ತೆದ್ನಾ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುನಾಂಸವೆಂ ಮೊವಾಬಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರುಂಕ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಖಾಣ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ.

1:7 ತೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸುನಾಂ ಸವೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ. ತ್ಯೊ ಜುದಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ,

1:8 ನವೊಮಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುನಾಂಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ತುಮ್ಚೆ ತುಮ್ಚೆ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ವಚಾ! ಜಶೆಂ ತುಮಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚೊ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮೋಗ್ ದಾಖಯ್ಲಾ, ತಶೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪೆÇ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮೋಗ್ ದಾಖಂವ್.

1:9 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ತುಮ್ಚೊ ತುಮ್ಚೊ ಪತಿ ಫಾವೊ ಕರುಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಶಾಂತಿ ಲಾಭೊಂ.” ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಉಮೊ ದಿಲೊ. ಪುಣ್ ಒರ್ಫಾ ಆನಿ ರೂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ.

1:10 ತಾಂಣಿಂ ತಿಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ನಾ, ಆಮಿ ತುಜೆಸವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಲೊಕಾಶಿಂ ಯೆತಲ್ಯಾಂವ್.”

1:11 ನವೊಮಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವಾಂನೊ, ಪಾಟಿಂ ವಚಾ! ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾತ್? ತುಮ್ಚೆ ಪತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕೋಣ್ ಪೂತ್ ಆಸಾತ್?

1:12 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವಾಂನೊ, ಪಾಟಿಂ ವಚಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಕಿ ಪರ್ತುನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಆನಿ ಹೆಚ್ ರಾತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪತಿ ಮೆಳುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೂತ್ ಜಲ್ಮತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ

1:13 ತೆ ವಾಡಸರ್ ತುಮಿ ರಾಖ್ತಲ್ಯಾತ್? ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಲ್ಯಾತ್? ನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವಾಂನೊ! ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾ.”

1:14 ತ್ಯೊ ಪರ್ತುನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ರಡ್ಲ್ಯೊ. ಒರ್ಫಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಕ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ ಆನಿ ತಿ ಗೆಲಿ, ಪುಣ್ ರೂತ್ ತಿಚೆಸವೆಂ ರಾವ್ಲಿ.

1:15 ನವೊಮಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಪಳೆ, ತುಜಿ ಜಾವ್ ತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಶಿಂ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದೆವಾಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿ. ತುಂಯ್ ತುಜೆ ಜಾವೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚ್!”

1:16 ರೂತಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ತುಕಾ ಸೊಡುನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಳ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಜಂಯ್ ತುಂ ವೆತಾಯ್, ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ವೆತಲಿಂ, ಆನಿ ಜಂಯ್ ತುಂ ರಾವ್ತಾಯ್, ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ರಾವ್ತಲಿಂ. ತುಜೊ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಲೋಕ್, ತುಜೊ ದೇವ್ ಮ್ಹಜೊ ದೇವ್.

1:17 ಜಂಯ್ ತುಂ ಮರ್ತಾಯ್, ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಮರ್ತಲಿಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರುಂಕ್ ಸೊಡ್ತಲಿಂ. ಮರಣ್ ಏಕ್ ಸೊಡುನ್ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳಿ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಷ್ಠುರಾಂತ್ಲಿ ನಿಷ್ಠುರ್ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಲಾಂವ್.”

1:18 ರೂತಾನ್ ನವೊಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚುಂಕ್ ದೃಢ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಕಳ್ತಚ್ ತಿಣೆಂ ತಿಕಾ ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ.

1:19 ಅಶೆಂ ತ್ಯೊ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಕ್ ಪಾವ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲ್ಯೊ. ತ್ಯೊ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್ ಪಾವ್ತಚ್, ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಶಹರ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ: “ಹೀ ನವೊಮಿ ನ್ಹಯ್‍ವೆ?”

1:20 ಪುಣ್ ತಿಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಮ್ಹಾಕಾ ‘ನವೊಮಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ನಾಕಾತ್, ಬಗರ್ ‘ಮಾರಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಕೊಡ್ಸಾಣೆನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾ.

1:21 ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ತರ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನವೊಮಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್? ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್‍ಚ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಫೈಸಲ್ ಉಚಾರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರಾನ್‍ಚ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಘ್ನಾಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.”

1:22 ಅಶೆಂ ನವೊಮಿ ಆಪ್ಲೆ ಮೊವಾಬಿ ಸುನೆಸವೆಂ ಮೊವಾಬಾಚ್ಯಾ ದೆಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿ. ಜವಾಪಿಕಾಚೆ ಲುಂವ್ಣೆಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ತ್ಯೊ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ.