Home Advanced Index
ರೊಮಾಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ರೊಮಾಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಪಾವ್ಲಾನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾನ್, ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ಲಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಗ್ಳೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್,

1:2 ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ. ಹಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಆದಿಂಮಾಗಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ ಮಾರಿಪತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂ ದೆವಾನ್ ಭಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲಿ.

1:3 ತಿ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಪುತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ: ರಗ್ತಾ ಮಾಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತೊ ದಾವಿದಾಚೇ ಸಂತತೆಚೊ,

1:4 ಪುಣ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕರ್ತಾ ತ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಚೊ ಸಕ್ತಿವಂತ್ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

1:5 ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೇ ಮಹಿಮೇ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ವ್ ಜನಾಂಗಾಂಕ್ ವಿಧೇಯ್ಪಣಾಚೇ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೇ ವಾಟೇಕ್ ಹಾಡುಂಕ್

1:6 ದೆವಾನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸ್ವಂತ್ ಪರ್ಜಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪಯ್ಲಲ್ಯಾ, ರೊಮಾ ಶಹರಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಬರೊವ್ಚೆಂ,

1:7 ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ಲಲೆ ರೊಮಾ ಶಹರಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೆ ತುಮಿಯೀ ಹಾಂಚೇಚ್ ಮಧ್ಲ್ಲೆ. ತಾಚೇಚ್ ವರ್ವಿಂ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಜಾವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲೆಂ.

1:8 ಪಯ್ಲೇ ಸುವಾತೆರ್, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾರಿಫÀತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ಪಾಸತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿ ಖಬರ್ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಗಾಜತ್ ಗೆಲ್ಯಾ.

1:9 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚೊ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೊ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ದೆವಾಚಿ ಹಾಂವ್ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಂ; ತೊ ದೇವ್‍ಚ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್.

1:10 ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚಿ ಖುಶಿ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ದೀಸ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಭೆಟ್ ದಿವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಮಾಗಿತ್ ಆಸಾಂ.

1:11 ಕಾರಣ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಿತ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ದೆಣೆಂ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಟುನ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ರೆಗ್.

1:12 ಭೋವ್ ಕರ್ನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ತ್ಯಾಚ್ ಭಾವಾರ್ಥಾ ಉದೆಶಿಂ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಘಟಾಯ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನ್ ಜೊಡ್ಚೇಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಥÀಂಯ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಂ.

1:13 ಭಾವಾಂನೋ, ಇತ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಾ: ತುಮ್ಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ, ತರ್‍ಯೀ ಹರ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಏಕ್ ನಾ ತರ್ ಏಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಆಯ್ಲಲೇ ನಿಮ್ತಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಸುಫÀಳ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆsಂ ಫÀಳಾಧಿಕ್ಪಣಿಂ ವಾವುರ್ಲಲೇಬರಿ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೇಯೀ ಮಧೆಂ ವಾವ್ರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಉರ್ಬಾ.

1:14 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಕ್ ಸಂಸ್ಕøತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆsಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಮಧೆsಂ, ಜಾಣಾರ್ಯಾಂ ಆನಿ ನೆಣಾರ್ಯಾ ಮಧೆsಂ, ವಾವುರ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಯ್ದೊ.

1:15 ದೆಕುನ್ ರೊಮಾ ಶಹರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ಹಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಉಮೆದಿನ್ ಆಸಾಂ.

1:16 ಹೇ ಸುವಾರ್ತೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಲಜನಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸತ್ಮಾನ್ಲಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಜುದೆವಾಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ, ತಾರಣ್ ದಿತಲಿ ದೆವಾಚಿ ಸಕತ್ ತಿ.

1:17 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುರು ಥಾವ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಭಾವಾರ್ಥಾ ಮಾರಿಫÀತ್ ದೆವಾಚಿ ನೀತ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಶಿ ಲಾಭ್ತಾ ತೆಂ ಹೇ ಸುವಾರ್ತೇ ವರ್ವಿಂ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲಾಂ, ಜಶೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ: “ನಿತಿವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಭಾವಾರ್ಥಾ ಮಾರಿಫತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಲೊ.”

1:18 ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊಟೆಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಸತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೇಬರಿ ಆಡ್ವಾರ್ತಲ್ಯಾ ದೇವ್‍ಭಿರಾಂತ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಖೊಟೆಪಣಾಚೆರ್ ದೆವಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವುನ್ ಆಯ್ಲಲೊ ಆತಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

1:19 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ತೆಂ ದೆವಾನ್‍ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲಾಂ.

1:20 ಸಂಸಾರ್ ರಚ್ಲಲ್ಯಾ ಲಾಗಾಯ್ತ್ ದೆವಾಚೆ ಅದೃಶ್ಯ್ ಗೂಣ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತಾಚಿ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಪದ್ವಿ ಆನಿ ದೇವ್‍ಪಣ್, ತಾಣೆಂ ರಚ್ಲಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂನಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ನೀಬ್ ದಿಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ಪದ್ ನಾ.

1:21 ದೆವಾಕ್ ತೆ ಒಳ್ಕತಾಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ತೊ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ತೊ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ವಾ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಂವ್ಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ತಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ದಾಡ್ಡ್ಯೊ ಮತಿ ಅಂಧ್ಕಾರಾನ್ ಭರ್ಲ್ಯೊ.

1:22 ಆಪುಣ್‍ಚ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಲೆ ತೆ ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಪಿಶೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.

1:23 ತಾಂಣಿಂ ಅಮರ್ ದೆವಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ವಿನಾಶಿ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ, ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಚ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಬದ್ಲುನ್ ಘೆತ್ಲಿ.

1:24 ಹ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಬುಶ್ರ್ಯಾ ವೊಂದವ್ಣ್ಯಾ ಆಧೀನ್ ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್; ಅಶೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್ ತಸಲ್ಯೊ ಕನ್ರ್ಯೊ ತೆ ಆಧಾರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.

1:25 ದೆವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸತ್ ತಾಂಣಿಂ ಫÀಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ರಚ್ನಾರಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ರಚ್ನೆಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರುನ್, ತಿಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲಿ. ತಾಕಾ ಸ್ತುತಿ ಫಾವೊ ಸದಾಂಕಾಳ್. ಆಮೆನ್.

1:26 ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಪಾಸತ್ ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಲಿಸಾಯೆಚ್ಯಾ ವೊಡ್ಣ್ಯಾಂ ಅಧೀನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರಿಯೋ ಸಯ್ತ್ ಸಂಯ್ಬಿಕ್ ಸಂಭೋಗ್ ಸಾಂಡುನ್, ಸಂಯ್ಬಾ ವಿರೋಧ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ.

1:27 ತಶೆಂಚ್, ಸಂಯ್ಬಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಲಾಗಿಂ ಕರಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಭೋಗ್ ಸೊಡ್ನ್, ದಾದ್ಲೆ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಕಾಮಾಗ್ನಿಚೇ ಖೊಟೇ ಆಶೆನ್ ಲಾಸ್ಲೆ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚ್ಯಾ ಕನ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಪ್ಣಾಂಚೆರ್ ತಾಂಣಿಂ ಮಾಗುನ್ ಘೆತ್ಲಿ.

1:28 ದೆವಾಚಿ ಖರಿ ಒಳಕ್ ತಾಂಚೇ ಮತಿಂತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ ದೆಕುನ್, ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮತಿಭೃಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆ. ಹಾಚೇ ವರ್ವಿಂ ತೆ ಅನುಚಿತ್ ಚಾಲಿಚೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

1:29 ಸರ್ವ್ ಥÀರಾಂಚ್ಯಾ ಖೊಟೆಪಣಾನ್, ಅನ್ನ್ಯಾಯಾನ್, ಆಬ್‍ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಜಿದ್ದಾನ್ ತೆ ಭರೊನ್ ಆಸಾತ್; ಮಸ್ರಾನ್, ಖುನಿಯಾಂನಿ, ಝಗ್ಡ್ಯಾಂನಿ, ಕಪಟೀಪಣಾನ್ ಆನಿ ಹಗ್ಯಾನ್ ತೆ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್.

1:30 ತೆ ಖಬ್ರಾಳೆ, ಚಾಡಿಯಾಳೆ, ದೆವಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೆ, ಗರ್ವಿ, ಹಂಕಾರಿ, ಆಪ್ಲಿ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್ತಲೆ, ವಾಯ್ಟಾಕ್ ವೊಡ್ತಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಾಟಾಂಚೇ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸ್ಲಲೆ, ಮಾಯ್ ಬಾಪಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಲೆ.

1:31 ಆಲ್ಬೇ ಮತಿಚೆ, ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಪಾಳಿನಾತ್ಲಲೆ, ಹೆರಾಂಚಿ ದಯಾಮಯಾ ವಾ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕಣ್ವಾಳಾಯ್ ನಾತ್ಲಲೆ.

1:32 ಹೇ ಪರಿಂ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೊರ್ನ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ನಿತಿಫೈಸಲ್ ತೆ ಜಾಣಾತ್; ತರ್‍ಯೀ ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯೊಚ್ ಖೊಟ್ಯೊ ಚಾಲಿ ಆಧಾರ್ಚ್ಯೊ ಆಧಾರ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಬರಿಚ್ ಸದಿಳಾಯೆನ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ತೆ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾತ್.