Home Advanced Index
ಲುಕಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸುವಾರ್ತಾ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ಲುಕಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸುವಾರ್ತಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಭೋವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಥೆಯೋಫಿಲಾ, ಆಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿಂ ಎಕ್ ವರ್ದಿ,

1:2 ಸುರು ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯೊ ಸ್ವತಹಾ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗುನ್ ದಿಲ್ಲೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಬರೊಂವ್ಕ್ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಸಬಾರಾಂನಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

1:3 ದೆಕುನ್, ಏ ಮಾನೆಸ್ತಾ, ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮುಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತಚ್, ತ್ಯೊ ಏಕ್ ಮಾಂಡಾವಳಿನ್ ತುಕಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂಯೀ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲಿ.

1:4 ಹಾಚೇ ವರ್ವಿಂ ತುಕಾ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತಲೆಂ.

1:5 ಜುದೇಯಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಹೆರೋದಿಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಭೀಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಜಾಕರಿ ನಾಂವಾಚೊ ಯಾಜಕ್ ಆಸ್ಲೊ.

1:6 ತಾಚೇ ಪತಿಣೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎಲಿಜಬೆತ್. ಆನಿ ತಿಯೀ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ನಿತಿವಂತಾ ಆಸ್ಲಿಂ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಉಪದೆಸ್ ಆನಿ ನಿಯಾಮಾಂ ತಿಂ ಆಕ್ಷೇಪಾವಿಣೆಂ ಪಾಳ್ತಾಲಿಂ.

1:7 ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್ಲಿಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ವಾಂಜ್ಡಿ ಆಸ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಉತಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ.

1:8 ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜಾಕರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೇ ಸರ್ತೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ.

1:9 ಯಾಜಕಾಂಚೇ ದಸ್ತುರೆಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದೆವಾಳಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ನ್ ಧುಂಪ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸೊಡ್ತೆನ್ ತಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲೊ.

1:10 ತೊ ಧುಂಪ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರಿತ್ ಆಸ್ಲೊ.

1:11 ತೆವಾಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಏಕ್ ದೂತ್ ಧುಂಪಾವೇದಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲಲೊ ತಾಕಾ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊ.

1:12 ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಕರಿ ಘಾಬರ್ಲೊ. ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ಭರ್ಲೊ.

1:13 ಪುಣ್ ದುತಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಜಾಕರಿ ಭಿಯೆನಾಕಾ! ದೆವಾನ್ ತುಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ತುಜಿ ಪತಿಣ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಏಕ್ ಪುತಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಲಿ. ತಾಕಾ ತುಂವೆಂ ‘ಜುವಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದೀಜಯ್.

1:14 ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ವರ್ವಿಂ ತುಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಲೊ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾವ್ತಲೆ.

1:15 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಖಾರ್ ತೊ ವರ್ತೊ ಜಾತಲೊ, ವಾಯ್ನ್ ವಾ ಅಮಾಲಾಚೆಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ತೊ ಸೆವ್ಚೊನಾ; ಆನಿ ತಾಚೇ ಆವಯ್ಚೇ ಕುಶಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತೊ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಲೊ.

1:16 ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಪರ್ತಿತಲೊ.

1:17 ಎಲಿಯಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಆನಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆಸೊನ್, ತೊ ದೆವಾಚೊ ದೂತ್ ಕಸೊ ತಾಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ತೊ ಪರತ್ ಏಕ್ ಕರ್ತಲೊ; ಅವಿಧೇಯಾಂಕ್ ತೊ ನಿತಿವಂತಾಂಚೇ ವಾಟೇಕ್ ಪರ್ತಿತಲೊ. ಅಶೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಪರ್ಜಾ ತೊ ಆಯ್ತಿ ಕರ್ತಲೊ.”

1:18 ಜಾಕರಿ ದೇವ್‍ದುತಾಂಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಹಿ ಸಂಗತ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್‍ಯೀ ಉತಾರ್‍ಪ್ರಾಯೆಚಿ”

1:19 ದೇವ್‍ದುತಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚೇ ಸದ್ರೆ ಹುಜಿರ್ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಂ ತೊ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್, ತುಜೇಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಹಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ತುಕಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೇ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಡ್ಲಾ.

1:20 ಪುಣ್, ಫಾವೊ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಹಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುವೆಂ ಸತ್ಮಾನ್ಲಿನಾಂತ್, ದೆಕುನ್ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ಘಡೊನ್ ಯೇಸರ್ ತುಂ ಮೊನೊ ಉರ್ತಲೊಯ್; ಉಲೊಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಸಕ್ಚೊನಾಯ್.”

1:21 ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ಚಾಕರಿಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ದೆವಾಳಾಂತ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ರಾವುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಜಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

1:22 ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಕರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತವಳ್ ದೆವಾಳಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ದೃಷ್ಟಾವ್ ದೆಖ್ಲಾ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಸಮ್ಜಲೆ. ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಮೊನೊ ಉರ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚೇಲಗಿಂ ಹಾತ್ ಭಾಶೆನ್‍ಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

1:23 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಿಯಾರ್ಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಚ್, ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ.

1:24 ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ. “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್‍ಚ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ಕೆಲೆಂ. ಮನ್ಶಾಂ ಮಧ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಲಿಸ್‍ಪಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆತಾಂ ಪುಣ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ದಯಾ ಕೆಲಿ”

1:25 ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಿತರ್‍ಚ್ ಎಕ್ಸುರಾಯೆಂತ್ ಜಿಯೆಲಿ.

1:26 ಸವ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ದೆವಾನ್ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ದುತಾಕ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾಚ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಶಹರಾಂತ್ಲೇ ಏಕ್ ಅಂಕ್ವಾರಿ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾಠಯ್ಲೊ.

1:27 ಹಿಕಾ ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜುಜೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೇ ಅಂಕ್ವಾರಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮರಿ.

1:28 ದೇವ್‍ದೂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ನ್ ತಿಚೇಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ನಮಾನ್, ದೆವಾಚೇ ಕುರ್ಪೆನ್ ಭರ್ಲಲೇ! ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಜೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ.!”

1:29 ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಮರಿ ಸಗ್ಳಿಚ್ ಶೆರ್ಮೆಲಿ ಆನಿ ಹೊ ನಮಾನ್ ಕಸಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ.

1:30 ತವಳ್ ದೇವ್‍ದುತಾನ್ ತಿಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಮರಿಯೇ! ದೆವಾನ್ ತುಜೆ ಆಪ್ಲಿ ದಯಾ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾ.

1:31 ಪಳೆ, ತುಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್, ಏಕ್ ಪುತಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಲಿಯ್. ತಾಕಾ ತುವೆಂ ‘ಜೆಜು’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

1:32 ತೊ ವರ್ತೊ ಜಾತಲೊ ಆನಿ ಪರಮೋನ್ನತಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ತಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜ್ ಬಾಪಾ ದಾವಿದಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯಾಸನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ ತಾಕಾ ದಿತಲೊ.

1:33 ಆನಿ ಜಾಕೊಬಾಚೇ ಸಂತತಿಚೆರ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ತೊ ರಾಜ್ವಟ್ ಕರ್ತಲೊ; ಆನಿ ತಾಚೇ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಕ್ ಅಂತ್ ಆಸ್ಚೊನಾ.”

1:34 ಪುಣ್ ಮರಿ ದೇವ್‍ದುತಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ: “ಹೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಹಾಂವ್ ಆಜುನ್‍ಯೀ ಅಂಕ್ವಾರ್!”

1:35 ದೇವ್‍ದುತಾನ್ ತಿಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ತುಜೆರ್ ಯೆತಲೊ ಆನಿ ಪರಮೋನ್ನತಾಚಿ ಸಕರ್ ತುಜೆರ್ ಸಾವ್ಳಿ ಘಾಲ್ತಲಿ. ದೆಕುನ್ ತುಜೇ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮುಂಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್, ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಲೆ.

1:36 ಆನಿ ಪಳೆ, ತುಜು ಸಂಬಂಧಿಣ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್, ಆಪ್ಲೇ ಮ್ಹಾತಾರೇ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಏಕ್ ಪುತಾಕ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಾಂಜ್ಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ಲಲೇಕ್ ತಿಕಾ ಹೊ ಸವೊ ಮಹಿನೊ.

1:37 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ಚೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ನಾ.”

1:38 ತೆದ್ವಾಂ ಮರಿಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಪಳೆ, ಹಾಂವ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಚಾಕರ್ನ್; ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್.” ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್‍ದೂತ್ ತಿಚೇ ಸರ್ಶಿಂಲೊ ಗೆಲೊ.

1:39 “ಹೆಂ ಘಡೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮರಿ ಉಠುನ್ ಜುದಾಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಶಹರಾಕ್ ಧಾಂವ್‍ಧಾಂವಿಂ ಗೆಲಿ.

1:40 ಥಂಯ್ ಜಾಕರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ನ್, ಎಲಿಜಾಬೆತಿಕ್ ತಿಣೆಂ ನಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

1:41 ಎಲಿಜಾಬೆತಿನ್ ಮರಿಯೆಚೊ ನಮಾನ್ ಆಯ್ಕತಚ್, ತಿಚೇ ಕುಶಿಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾನ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ಲಿ; ಆನಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಭರೊನ್,

1:42 ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ: “ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಭಿತರ್ ತುಂ ಸದೆಂವ್ ಆನಿ ಸದೆಂವ್ ತುಜೇ ಕುಶಿಚೆಂ ಫಳ್.

1:43 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾಚೇ ಮಾತೆನ್ ಮ್ಹಜೇ ಭೆಟೆಕ್ ಯೆವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಭಾಗ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ?

1:44 ತುಜ್ಯಾ ನಮಾನಾಚೊ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್ತಚ್, ಮ್ಹಜೇ ಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾನ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ಲಿ.

1:45 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡೊನ್ ಯೆತಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ಮಾನ್ಲಲಿ ತುಂ ಕಿತ್ಲಿ ಭಾಗಿ!”

1:46 ತವಳ್ ಮರಿ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲಿ:

1:47 “ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಗಾತಾ, ಮ್ಹಜೊ ಆತ್ಮೊ ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾರಕಾ ಥಂಯ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಡ್ತಾ.

1:48 ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಅಪ್ಲೇ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಚರಣ್‍ದಾಸಿಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ದಯಾದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ಸರ್ವ್ ಸಂತತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದೆಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಚಾರ್ತಲ್ಯೊ.

1:49 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ತಿವಂತಾನ್ ಮ್ಹಜೇ ಪಾಸತ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್.

1:50 ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭಿಯೆತಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದಾಖಯ್ತಾ ತೊ ಕಾಕುಳ್ತ್, ಸಂತತೇ ಥಾವ್ನ್ ಸಂತತೇ ಪರ್ಯಾನ್,

1:51 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಬಳ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಚಿಂತ್ತಲ್ಯಾ ಗವ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಧುಸ್ಪಟಾಯ್ಲ್ಯಾತ್.

1:52 ಪದ್ವೆದಾರಾಂಕ್ ಊಂಚಾಸನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕಿರ್ಕೊಳಾಂಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಲ್ಯಾತ್.

1:53 ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಬರ್ಯಾ ವಸ್ತುಂನಿ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಕ್ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

1:54 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೇ ಭಾಸಾವ್ಣೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಳೊ ದಿಲೊ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಕ್ ತೊ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ.

1:55 ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಣೆಂ ದವರ್ನ್ ದಾಖಯ್ಲಿ ದಯಾ ಅಬ್ರಾಹಾಮಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚೇ ಸಂತತೆಕ್ ಸದಾಂಕಾಳ್.”

1:56 ಮರಿ ಚಡುಣೆಂ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಎಲಿಜಾಬೆತಿ ಸಾಗಾತಾ ರಾವ್ಲಿ; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿ.

1:57 ಪ್ರಸೂತ್‍ಪಣಾಚೆ ದೀಶ್ ಭರ್ತಚ್, ಎಲಿಜಾಬೆತಿನ್ ಏಜ್ ಚೆಕ್ರ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ.

1:58 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಿಚೇ ಥಂಯ್ ವರ್ತಿ ದಯಾ ದಾಖಯ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸೆಜ್‍ಸಮಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸೈರ್ಯಾಧಾಯ್ರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಆನಿ ತಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲಿಂ.

1:59 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿಂ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಸುನತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಜಾಕರಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್‍ಚ್ ದಿವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

1:60 ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್, “ತೆಂ ನಾಂವ್ ನಾಕಾ, ತಾಕಾ ಜುವಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ.

1:61 “ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ತುಜ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಕೊಣ್‍ಚ್ ನಾಮೂ!” ಮ್ಹಣಾಲಿಂ ತಿ ತಿಚೇಲಗಿಂ.

1:62 ತೆದ್ವಾಂ, ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ನಾಂವ್ ದಿವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಖುಶಿ ತೆಂ ಬಾಪಾಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಹಾತ್‍ಭಾಶೆನ್ ತಾಂಣಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

1:63 ತವಳ್ ಜಾಕಾರಿನ್ ಏಕ್ ಫಾಳಿ ವಿಚಾರ್ಲಿ ಆನಿ “ತಾಚೆ ನಾಂವ್ ಜುವಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲೆ.

1:64 ಆನಿ ತೇಚ್ ಘಡಿಯೇ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚಿ ಜೀವ್ ಸುಟ್ಲಿ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದೀಔನ್ ತೊ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

1:65 ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ಸಮೆಸ್ತ್ ಭಿಯೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಖಬರ್ ಜುದೇಯಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಗಾಜ್ಲಿ.

1:66 ಆನಿ ತ್ಯೊ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ: “ಹೊ ಭುರ್ಗೊ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವತ್!” ಆನಿ ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಹಾತ್ ತಾಚೇ ಸವೆಂ ಆಸ್ಲೊ.

1:67 ತವಳ್ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಭರ್ಲೊ ಆನಿ ಪ್ರವಾದ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೊ:

1:68 “ಸದೆಂವ್ ಜಾಂವ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ದೇವ್; ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೇ ಪರ್ಜೆಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತಿಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲಿ.

1:69 ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾ ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಘರಣ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಶಾತಿವಂತ್ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಆಮ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಉಠಯ್ಲಾ.

1:70 ಜಶೆಂ ಕಾಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಳಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲೆಂ;

1:71 ಸೊಡಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ಮನಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದ್ವೇಶಿತಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಕ್ತ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ;

1:72 ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಯೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್, ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ನ್ ಸದಾಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚೊ.

1:73 ಹೆಂಚ್ ತೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್, ತಾಣೆಂ ಸಪುತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಅಬ್ರಾಹಾಮಾಲಾಗಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ;

1:74 ಸೊಡಯ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸಾÀ್ಮನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಫಾವೊ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಿಯಾವಿಣೆಂ ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್;

1:75 ಪವಿತ್ರ್‍ಪಣಾನ್ ಆನಿ ನಿತಿನ್ ತಾಚೇ ಮುಖಾರ್ ಚಲುಂಕ್, ಸಗ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಸರಸರ್.

1:76 ಆನಿ ತುಕಾ, ಬಾಳಾ, ಪರಮೋನ್ನತಾಚೊ ಪ್ರವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ, ಸೊಮಿಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ವೆಲೊಯ್.

1:77 ಪಾತ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಸಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲಾಭ್ಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ತಾಚೇ ಪರ್ಜೆಕ್ ತುಂ ಕಳಿತ್ ಕರ್ತಲೊಯ್.

1:78 ಅಧಿಕ್ ಮೊವಾಳ್ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚಿ, ಉನ್ನತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ಯೊ ಆಮ್ಚೇ ವಯ್ರ್ ಉದೆಸೊ ಕರ್ಚಿ.

1:79 ಅಂಧ್ಕಾರಾಂತ್ ಆನಿ ಮರಣ್‍ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿವ್ಚ್ಯಾಕ್, ಪಾಂವ್ಲಾಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಸಮಾಧಾನೆಚೇ ವಾಟೇರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾಕ್.”

1:80 ಆನಿ ತೊ ಬಾಳ್ ವಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಜಾಲೊ; ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಲೊ ತೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತೊ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ಲೊ.