Home Advanced Index
ಲೆವಿಶಾಸ್ತ್ರ್ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ಲೆವಿಶಾಸ್ತ್ರ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮೊಯ್ಜೆಕ್ ಆಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ಜಮಾತೆತಂಬಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

1:2 “ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂ ಕಡೆ ಉಲಯ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್: ‘ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಎಕ್ಲೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚಿ ಬಲಿ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಣೆಂ ತಿ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಗೊರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ವಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಂತ್ಲಿ ವಿಂಚುನ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

1:3 ಗೊರ್ವಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಚಿ ಹೋಮ್‍ಬಲಿ ಭೆಟೊಂವ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಣೆಂ ಆಯ್ಬ್ ನಾತ್ಲಲಿ ದಾದ್ಲಿ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚಿ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ತಿ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ಖಾತಿರ್, ಜಮಾತೆತಂಬಾಚ್ಯಾ ದಾರಾ ಲಾಗಿಂ ತಿ ಹಾಡ್ಚಿ.

1:4 ತಾಣೆಂ ತೆ ಮೊನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಲೆ ಹಾತ್ ದವರ್ಚೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಚಿತಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಚೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಜಾತಲೊ.

1:5 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಕಾರ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಚೊ ಆನಿ ಆರೊನಾಚ್ಯಾ ವಂಶಾಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ರಗತ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ತಂಬಾಚ್ಯಾ ದಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲಲೆ ವೆದಿ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಶಿಂಪ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ.

1:6 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಲಿಯೆಚೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ ವಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಿಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ಚಿ.

1:7 ಆರೊನಾಚ್ಯಾ ವಂಶಾಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ವೆದಿಚೆರ್ ಉಜೊ ಹಾಡ್ಚೊ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾಚೆರ್ ಲಾಂಕ್ಡಾಂ ದವರ್ಚಿಂ.

1:8 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆದಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚೆರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚೆ ಕುಡ್ಕೆ, ತಕ್ಲಿ ಆನಿ ಚರಬ್ ದವರ್ಚಿ.

1:9 ತಿಚಿ ಆನ್ಕಿಟಿ ಆನಿ ಪಾಂಯ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಧುಂವ್ಚೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಲಾಸ್ಚೆಂ ಹಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಮಾನ್ವತಾ ತ್ಯಾ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಪರ್ಮಳಾಚಿ ಹೋಮ್‍ಬಲಿ.

1:10 ತಾಣೆಂ ಬಕ್ರ್ಯಾಂ ವಾ ಬಕ್ಡ್ಯಾಂ ಮದ್ಲೆ ಮೊನ್ಜಾತಿಚಿ ಹೋಮ್‍ಬಲಿ ಭೆಟೊಂವ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಯ್ಬ್ ನಾತ್ಲಲಿ ಏಕ್ ದಾದ್ಲಿ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಹಾಡ್ಚಿ.

1:11 ತಾಣೆಂ ತಿ ವೆದಿಚೆರ್ ಉತ್ತರೆಚೆ ಕುಶಿನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಕಾರ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಚಿ. ಆರೊನಾಚ್ಯಾ ವಂಶಾಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ತಿಚೆಂ ರಗತ್ ವೆದಿಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಶಿಂಪ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ.

1:12 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ತಿಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ಚೆ ಆನಿ ತೆ ಕುಡ್ಕೆ, ತಕ್ಲಿ ಆನಿ ಚರಬ್ ವೆದಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲಲ್ಯಾ ಲಾಂಕ್ಡಾಂ ವಯ್ರ್ ದವರ್ಚೆ.

1:13 ತಿಚಿ ಆನ್ಕಿಟಿ ಆನಿ ಪಾಂಯ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಧುಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಯಾಜಕಾನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವೆದಿಚೆರ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚೆಂ. ಹಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಮಾನ್ವತಾ ತ್ಯಾ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಪರ್ಮಳಾಚಿ ಹೋಮ್‍ಬಲಿ.

1:14 ತಾಣೆಂ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ಹೋಮ್‍ಬಲಿ ಭೆಟೊಂವ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕೊವ್ಡ್ಯಾಕ್ ವಾ ಪಾವ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚೊ.

1:15 ಯಾಜಕಾನ್ ತೊ ವೆದಿ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಚೊ, ತಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಮೊಡ್ಚಿ ಆನಿ ತೊ ವೆದಿಚೆರ್ ಲಾಸ್ಚೊ. ತಾಚೆಂ ರಗತ್ ವೆದಿಚೆ ವಣ್ತಿಕ್ ಪಿಳ್ಚೆಂ.

1:16 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಖಾಣಾಪೆÇತಿ ಆನಿ ಪಾಕಾಂ ಕಾಡುನ್ ವೆದಿಚೆ ದಕ್ಷಿಣೆಕ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಗೊಬ್ರಾಚೆ ರಾಶಿಚೆರ್ ಉಡೊಂವ್ಚಿಂ.

1:17 ಯಾಜಕಾನ್ ತೊ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂ ಕಡೆ ಮಧೆÉಂಚ್ ಮೊಡುನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚೊ, ಆನಿ ತೊ ವೆದಿಚೆರ್ ಲಾಸ್ಚೊ. ಹಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಮಾನ್ವತಾ ತ್ಯಾ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಪರ್ಮಳಾಚಿ ಹೋಮ್‍ಬಲಿ.”