Home Advanced Index
ವಿಳಾಪ್ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5

ವಿಳಾಪ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಹಾಯ್, ಕಶಿ ಬಸುನ್ ಆಸಾ ಎಕ್ಸುರಿ, ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಭರ್ಲಲಿ ನಗರಿ! ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ವರ್ತಿ ಆಸ್ಲಲಿ ತಿ ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಏಕೆ ವಿಧ್ವಿ ಸಾರ್ಕಿ. ಪ್ರಾಂತಾಂ ಮದ್ಲಿ ರಾಯ್‍ಕುಂವರ್ಣ್ ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್‍ಚಾಕರ್ಣ್.

1:2 ರಾತ್‍ಭರ್ ತಿ ರಡ್ತಾ, ದುಖಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಪೆÇಲ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಳ್ತಾತ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಂ ಮಧೆÉಂ ತಿಕಾ ಬುಜಯ್ತಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ತಿಕಾ ಘಾತ್ ಕೆಲಾ, ಆನಿ ತೆ ತಿಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

1:3 ಜುಲುಮ್ ಆನಿ ಗುಲಾಮ್‍ಪಣ್ ಸೊಸುನ್ ಜುದಾ ಜಾಲೊ ನಿರ್ವಾಸಿತ್. ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ತೊ ಜಿಯೆತಾ, ವಿಶೆವ್ ತಾಕಾ ಮೆಳನಾ; ಅಡ್ಚಣೆಂತ್ ತೊ ಸಾಂಪಡ್ಲಲೊ ತೆದ್ನಾ ತಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಧರ್ಲೊ.

1:4 ಸಿಯೊನಾಚೆ ರಸ್ತೆ ರುದನ್ ಕರ್ತಾತ್, ಕೋಣ್‍ಚ್ ಯೆನಾ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಂಕ್. ತಿಚೆ ದಾರ್ವಟೆ ಪಾಡ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್, ತಿಚೆ ಯಾಜಕ್ ಪಿಂರ್ಗತಾತ್, ತಿಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಸುಸ್ಕಾರ್ತಾತ್; ಖಂತಿದುಖಿನ್ ತಿ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ.

1:5 ತಿಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ತಿಚೆ ಧನಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಿಚೆ ವೈರಿ ಸುಖಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಅಗಣಿತ್ ಅಪ್ರಾಧಾಂ ಪಾಸತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಿಕಾ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಗುಲಾಮ್‍ಪಣಾಂತ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್, ದುಸ್ಮಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಲೊಟುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾಂತ್.

1:6 ಸಿಯೊನಾಚೆ ಧುವೆಚೆಂ ವೈಭವ್ ತಿಕಾ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲಾಂ. ಚರವ್ ಮೆಳನಾ ತ್ಯಾ ಮೆರ್ವಾಂ ಸಾರ್ಕೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತಿಚೆ ಪೆÇಡಾರಿ; ತಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಥಕೊನ್ ಥಕೊನ್ ತೆ ಪಳುನ್ ಧಾಂವ್ಲೆ.

1:7 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಳ್ದಿರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಜೆರುಸಾಲೆಮ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ತಾ, ಆಪೆÇ್ಲ ಲೋಕ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ ತಿಕಾ ಮಜತ್ ದಿತಲೊ ಕೋಣ್‍ಚ್ ನಾತ್ಲೊ; ತಿಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ನದರ್ ಮಾರಿತ್ ರಾವ್ಲೆ, ತಿಚೊ ನಾಸ್ ಜಾಲೊ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

1:8 ಜೆರುಸಾಲೆಮಾನ್ ಮ್ಹಾಪಾತಕ್ ಕೆಲೆಂ, ದೆಕುನ್ ತಿ ಅಶುದ್ಧ್ ಜಾಲಿ. ತಿಕಾ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ತಿಚೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ತಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಪಣ್ ಪಳೆಲಾಂ; ತಿ ಅಸ್ಕಾರ್‍ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖಾಮಳ್ ಲಿಪಯ್ತಾ.

1:9 ತಿಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗ್‍ವಸ್ತ್ರಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆÇಡಾರಾ ವಿಶಿಂ ತಿಣೆಂ ಚಿಂತಾ ಕರುಂಕ್ ನಾ; ಭಿರಾಂಕುಳ್ ತಿಚೆಂ ಪತನ್, ತಿಕಾ ಬುಜಯ್ತಲೊ ಕೋಣ್‍ಚ್ ನಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ದಳ್ದಿರ್ಪಣ್ ಪಳೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲಾ.

1:10 ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಲಾದಿಕ್ ವಸ್ತುಂಕ್ ದುಸ್ಮಾನಾನ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲಾ; ತುಜೆ ಸಭೆಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರುಂಕ್ ಜ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ತುವೆಂ ಆಡ್ವಾರ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್, ತ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರವೇಶ್ ತಿಣೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಪಡ್ಲೊ.

1:11 ಸಗ್ಳೊ ತಿಚೊ ಲೋಕ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ತಾ, ಸಗ್ಳಿಂ ಗ್ರಾಸ್ ಸೊಧಿತ್ ಭೊಂವ್ತಾತ್, ಆಪೆÇ್ಲ ಜೀವ್ ವಾಂಚೊಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಧನ್‍ದಿರ್ವಿಂ ದಿವ್ನ್ ಖಾಣ್ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆತಾತ್. ದಿಷ್ಟ್ ಘಾಲ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಆನಿ ಪಳೆ, ಕಿತ್ಲಿ ಹಲ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ!

1:12 ವಾಟ್ಸುರ್ಯಾಂನೊ, ದಿಷ್ಟ್ ಘಾಲಾ ಆನಿ ಪಳೆಯಾ: ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೊಧಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಧಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಸಾರ್ಕೆ ದುಸ್ರೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್‍ಗಾಯ್?

1:13 ಉಂಚಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಉಜೊ ಧಾಡ್ಲೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾಡಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ತೊ ಘಾಲೊ; ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಜಾಳ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಒಡುನ್ ಶೆವ್ಟಿಲಿ; ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಸಾರ್ಕೊಚ್ ವಿಬಾಡ್ ಕೆಲೊ, ಸದಾಂಚ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರ್ಮಿಲೆಂ.

1:14 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ದೊಳೊ ದವರ್ಲಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಂ ಗಾಂಟಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಚೆಂ ಜುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ಬಳ್ ತಾಣೆಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾ, ತಾಂಕಾಂ ಪೆÇಡೊ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ.

1:15 ಮ್ಹಜೆ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಝುಜಾರ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಕಾಡುನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾತ್; ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯುವಕಾಂಚಿ ಪೂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕೆ ಫೆÇವ್ಜೆಕ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಡ್ಲಿ; ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಜುದಾಚೆ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಧುವೆಕ್ ಘಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಾಕಾಂ ಭಾಶೆನ್ ಮಳ್ಳಿ.

1:16 ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬುಜ್ವಣ್ ದಿತಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ನವ್ಯಾನ್ ಜಿವಾನ್ ಭರ್ತಲೊ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಡ್ ಜಾಲಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಖರೊಚ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆಸಾ.

1:17 ಸಿಯೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಧರ್ತಾ, ಪೂಣ್ ತಿಕಾ ಬುಜಯ್ತಲೊ ಕೋಣ್‍ಚ್ ನಾ. ಜಾಕೊಬಾಕ್ ವೆಡೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಆe್ಞÁ ದಿಲ್ಯಾ; ಜೆರುಸಾಲೆಮ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆÉಂ ಏಕ್ ಅಶುದ್ಧ್ ವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

1:18 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ನಿತಿವಂತ್, ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾಳೊ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನೊ, ಆಯ್ಕಾ, ಮ್ಹಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಪಳೆಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಯುವತ್ಯೊ ಆನಿ ಯುವಕ್ ಕೈದ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್.

1:19 ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೆ; ಪೂಣ್ ತಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಾತ್ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಶಹರಾಂತ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ; ವಾಂಚುನ್ ಉರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಣಿಂ ಖಾಣ್ ಸೊಧ್ಲೆಂ ತೆದ್ನಾ ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಥಂಯ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ.

1:20 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಪಳೆ: ಕಸಲ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೆÇಟಾಂತ್ ಮುಡ್ಡತಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಚಟ್ಪಟ್ತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಖರೆಂಚ್ ಉಪ್ರಾಟಿ ಆಸ್ಲಿಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಜಾತಾ, ಘರಾಂತ್ ಮರಣ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

1:21 ಆಯ್ಕ್, ಹಾಂವ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಬುಜಯ್ತಲೊ ಕೋಣ್‍ಚ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಘ್ನಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ಆಯ್ಕಲೆಂ, ತುವೆಂಚ್ ಹೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಸಂತೊಸ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೆ ಭಾಶೆನ್ ತಾಂಣಿಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಪರ್ಗಟ್ಲಲೊ ದೀಸ್ ಯೆಸೊ ಕರ್.

1:22 ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಖೊಟೆಪಣ್ ತುಜೆ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಕರ್. ಥಾಂಬನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ತಾಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂ.