Home Advanced Index
ಸಾಮುಯೆಲಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ಸಾಮುಯೆಲಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಸಾವ್ಲಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾವಿದ್ ಅಮಾಲೆಕಿತಾಂಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಜಿಕ್ಲಾಗಾಂತ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ರಾವ್ಲೊ.

1:2 ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾವ್ಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಪಿಂಜ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಧುಳ್ ಆಸ್ಲಿ. ದಾವಿದಾಶಿಂ ಪಾವ್ತಚ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಸರ್ಪಟುನ್ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

1:3 ದಾವಿದಾನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ತುಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್?” ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲೊ ಚುಕೊವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.”

1:4 ದಾವಿದಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ.” ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಸೈನಿಕ್ ರಣ್‍ರಂಗಾಂತ್ಲೆ ಪಳುನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಮರುನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್; ಸಾವ್ಲ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಜೊನಾತಾನ್‍ಯೀ ಮೆಲ್ಯಾತ್.”

1:5 ತೆದ್ನಾ ದಾವಿದಾನ್ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಸಾವ್ಲ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಜೊನಾತಾನ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ?”

1:6 ಖಬರ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಗಿಲ್ಬೊವಾ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ; ಆನಿ ಥಂಯ್ ಸಾವ್ಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಲ್ಯಾಕ್ ತೆಂಕೊನ್ ಆಸ್ಲೊ; ರಥ್ ಆನಿ ಘೊಡೆ ಸವಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡುಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ತಾಲೆ.

1:7 ತಾಣೆಂ ಘುಂವುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆಶಿಂ ಆಪಯ್ಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತೆದ್ನಾ

1:8 ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ತುಂ ಕೋಣ್?” ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: ‘ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಅಮಾಲೆಕಿತ್.’

1:9 ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ಹಾಂಗಾ ಯೆ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತಳ್ಮಳ್ತಾಂ ತರೀ ಹಾಂವ್ ಪುರ್ತೊ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಂ.’

1:10 ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಶಿಂ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಅಸೊ ಘಾಯೆವ್ನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ವಾಂಚಸೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಮುಕುಟ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ಬಳೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಂ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾಶಿಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

1:11 ತೆದ್ನಾ ದಾವಿದಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಧರುನ್ ಪಿಂಜ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ.

1:12 ಸಾವ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೊನಾತಾನಾ ಪಾಸತ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆ ಫೆÇವ್ಜೆ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾ ಪಾಸತ್, ತೆ ತಲ್ವಾರಿನ್ ಮೆಲೆ ದೆಕುನ್, ರುದಾನ್ ಕರುನ್ ತೆ ರಡ್ಲೆ ಆನಿ ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ಉಪಾಸ್ ಕೆಲೊ.

1:13 ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾವಿದಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಬರ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುಂ ಖಂಯ್ಚೊ?” ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಅಮಾಲೆಕಿತ್, ವಸ್ತೆಕ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿದೆಶ್ಯಾಚೊ ಪೂತ್.”

1:14 ದಾವಿದಾನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಷಿಕ್ತಾಚೊ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುಜೊ ಹಾತ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ತುಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ?”

1:15 ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾವಿದಾನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹಾಂಗಾ ಯೆ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್!” ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ.

1:16 ದಾವಿದಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುಜೆಂ ರಗತ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಭೆಜುಂ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ತೊಂಡಾನ್ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾ, ಮ್ಹಣುನ್: “ಹಾಂವೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಷಿಕ್ತಾಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ.’”

1:17 ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾವಿದಾನ್ ಸಾವ್ಲಾ ಆನಿ ಜೊನಾತಾನಾ ಪಾಸತ್ ಹೆಂ ಶೋಕ್-ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ.

1:18 ಜುದಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಂಕ್ ತೆಂ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ; ಜಾಶಾರಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ತೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಘಾಲಾಂ.

1:19 ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ, ತುಜೆಂ ವೈಭವ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಂಚೆರ್ ಮರುನ್ ಪಡ್ಲಾಂ; ವೀರ್ ಕಶೆ ಮರುನ್ ಪಡ್ಲೆ?

1:20 ಗಾತಾಂತ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗಿನಾಕಾತ್, ಆಶ್ಕೆಲೊನಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ತಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಿನಾಕಾತ್; ನಾ ತರ್ ಫಿಲಿಸ್ತಿಯಾಂಚ್ಯೊ ಧುವೊ ಸಂತೊಸ್ತಿತ್, ಬೆಸುನ್ನತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಧುವೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ತಿತ್.

1:21 ಗಿಲ್ಬೊವಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಂನೊ, ಜಾಂವ್ ದವ್, ಜಾಂವ್ ಪಾವ್ಸ್, ತುಮ್ಚೆರ್, ಘಾತ್ಕಿ ಶೆತಾಂನೊ, ಪಡನಾ ಜಾಂವ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ ವೀರಾಚಿ ಢಾಲ್ ಭಷ್ಟಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾವ್ಲಾಚಿ ಢಾಲ್ ತೆಲಾನ್ ಮಾಖುಂಕ್ ನಾ.

1:22 ಸಂಹಾರ್ ಜಾಲ್ಲಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ವಿಣೆಂ, ವೀರಾಂಚೆ ಚರ್ಬೆ ವಿಣೆಂ ಜೊನಾತಾನಾಚೆಂ ಧೊಣು ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಲೆಂ ನಾ, ಸಾವ್ಲಾಚಿ ತಲ್ವಾರ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಲಿ ನಾ.

1:23 ಸಾವ್ಲ್ ಆನಿ ಜೊನಾತಾನ್, ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ, ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಶೆಂ ಮರಣಾಂತ್ ಜಾಲೆ ನಾಂತ್ ತೆ ವೆಗ್ಳೆ. ಘೊಣಿಂ ಪ್ರಾಸ್ ತೆ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್, ಶಿಂವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ತೆ ಬಳಿಷ್ಟ್

1:24 ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಧುವಾಂನೊ, ಸಾವ್ಲಾ ಪಾಸತ್ ರಡಾ; ತಾಣೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ತಾಂಬ್ಡಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ನ್ಹೆಸಯ್ಲಿಂ, ತುಮ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಶಿಂಗಾರಾನ್ ನೆಟಯ್ಲಿ.

1:25 ವೀರ್ ಝುಜಾ ಮಧೆಂ ಕಶೆ ಮರುನ್ ಪಡ್ಲೆ? ಜೊನಾತಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಂನಿ ಮರುನ್ ಪಡ್ಲಾ.

1:26 ಜೊನಾತಾನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ, ತುಕಾ ಲಾಗುನ್ ಹಾಂವ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾಂ, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಮೊಗಾಚೊ ಆಸ್ಲೊಯ್; ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಿಚಿತ್ರ್.

1:27 ವೀರ್ ಕಶೆ ಮರುನ್ ಪಡ್ಲೆ? ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಶಸ್ತ್ರಾಂಚೊ ಕಸೊ ನಾಸ್ ಜಾಲೊ?