Home Advanced Index
ಸಾಮುಯೆಲಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

ಸಾಮುಯೆಲಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ರಾಮತಾಯಿಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲೊ; ತೊ ಎಫ್ರ್ರಾಯಿಮಾಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಚೊ ಏಕ್ ಜುಫೀತ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎಲ್ಕಾನಾ ಆನಿ ತೊ ಜೆರೊಹಾಮಾಚೊ ಪೂತ್, ಜೆರೊಹಾಮ್ ಎಲೀಹುಚೊ ಪೂತ್, ಎಲೀಹು ತೋಹುಚೊ ಪೂತ್ ಆನಿ ತೋಹು ಎಫ್ರಾಯಿಮಾಚ್ಯಾ ವಂಶಾಚ್ಯಾ ಜೂಫಾಚೊ ಪೂತ್.

1:2 ಎಲ್ಕಾನಾಕ್ ದೊಗಿ ಬಾಯ್ಲೊ ಆಸ್ಲ್ಯೊ; ಎಕ್ಲೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹನ್ನಾ, ಆನ್ಯೆಕ್ಲೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪೆನಿನ್ನಾ. ಪೆನಿನ್ನಾಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ, ಪೂಣ್ ಹನ್ನಾಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್ಲಿಂ.

1:3 ಎಲ್ಕಾನಾ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಬಲಿ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಹರಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಲೊಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಥಂಯ್ ಏಲಿಚೆ ದೋಗ್ ಪೂತ್, ಹೊಫ್ನಿ ಆನಿ ಫೀನೆಹಾಸ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ.

1:4 ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಎಲ್ಕಾನಾ ಬಲಿ ಭೆಟಯ್ತಾಲೊ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಪೆನಿನ್ನಾಕ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪುತಾಂಕ್ ಆನಿ ಧುವಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ವಾಂಟೊ ದಿತಾಲೊ;

1:5 ಪುಣ್ ತೊ ಹನ್ನಾಕ್ ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ ದಿತಾಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಿಕಾ ವಾಂಜ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತರೀ, ತೊ ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

1:6 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಿಕಾ ವಾಂಜ್ ಕೆಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತಿಚಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಣ್ ತಿಕಾ ಕೆಂಡ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಚಿಡಾಯ್ತಾಲಿ.

1:7 ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾಲೆಂ; ಹರೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ತಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಕ್ ವೆತಾಲಿಂ ತೆದ್ನಾ ಪೆನಿನ್ನಾ ತಿಕಾ ಚಿಡಾಯ್ತಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹನ್ನಾ ರಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಣೆಂ ಜೆಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

1:8 ಎಲ್ಕಾನಾನ್, ತಿಚೆ ಪತಿನ್, ತಿಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹನ್ನಾ, ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಯ್? ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೆವಿನಾಂಯ್? ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಆಸಾಯ್? ಧಾ ಪುತಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಚಡ್ ನ್ಹಯ್?

1:9 ಶಿಲೊಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ಜೆವ್ನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹನ್ನಾ ಉಟ್ಲಿ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲಿ. ತೆದ್ನಾ ಯಾಜಕ್ ಏಲಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಂತಾ ಕಡೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಸನಾರ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಲೊ.

1:10 ತಿ ಸಗ್ಳಿಚ್ ಖಂತಿಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ದುಖಾಂ ಗಳೊವ್ನ್ ರಡ್ಲಿ.

1:11 ತಿಣೆಂ ಅಶಿ ಏಕ್ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ಕೆಲಿ: “ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುಂ ತುಜೆ ಚಾಕರ್ನಿಚೆಂ ದಳ್ದಿರ್ಪಣ್ ಪಳೆತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಆನಿ ತುಜೆ ಚಾಕರ್ಣಿಚೆರ್ ವಿಸರ್ ಘಾಲಿನಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ತುಜೆ ಚಾಕರ್ಣಿಕ್ ಏಕ್ ಪೂತ್ ಜಲ್ಮಸೊ ಕರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ತಾಚಿ ಜಿಣಿಭರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಭೆಟಯ್ತಲಿಂ; ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಾಕರ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ನಾಂ.”

1:12 ತಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಕಾರ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಪ್ರಾಥರ್Àನ್ ಕರಿತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಏಲಿ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ.

1:13 ಹನ್ನಾ ಮೌನ್‍ಪಣಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕರ್ತಾಲಿ; ತಿಚೆ ಒಂಟ್ ಹಾಲ್ತಾಲೆ, ಪುಣ್ ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕನಾತ್ಲೊ, ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ತಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾಶಿ ದಿಸ್ಲಿ.

1:14 ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ತುಂ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ಸ್ಥಿತಿಂತ್ ರಾವ್ತಲಿಯ್? ತುಜೊ ದಾಕಾಂಸೊರೊ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್!”

1:15 ಹನ್ನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ನಾ, ಸಾಯ್ಬಾ, ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಹಾಂವ್ ಜಾಂವ್ ದಾಕಾಂಸೊರೊ, ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ; ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಕಾರ್ ವೊಮ್ತಿಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್.

1:16 ತುಜಿ ಚಾಕರ್ಣ್ ಏಕ್ ಹಲ್ಕಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖಿನಾಕಾ. ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಹಾಂವ್ ದುಖಿನ್ ಆನಿ ಖಂತಿನ್ ಭರ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ.”

1:17 ಏಲಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಸಮಾಧಾನಾನ್ ವಚ್ ಆನಿ ತುವೆಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಕಡೆ ಮಾಗ್ಲಾಂಯ್ ತೆಂ ತೊ ತುಕಾ ದಿಂವ್.”

1:18 ತಿಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ತುಜೆ ಚಾಕರ್ಣಿಕ್ ದಯಾ ಲಾಭುಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಥಂಯ್ಚಿ ಗೆಲಿ. ತಿ ಜೆವ್ಲಿ ಆನಿ ಪಿಯೆಲಿ ಆನಿ ತಿಚೆಂ ಮುಖಾಮಳ್ ಫುಡೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಖಂತಿನ್ ಭರ್ಲಲೆಂ ದಿಸುಂಕ್ ನಾ.

1:19 ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ತಿಂ ಉಟ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಆರಾಧನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ರಾಮಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪರ್ತಲಿಂ. ಎಲ್ಕಾನಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣಿ ಹನ್ನಾ ಕಡೆ ಎಕ್ವಟ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊ.

1:20 ತಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ದೀಸ್ ಭರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಎಕಾ ಪುತಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾಮುಯೆಲ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಕಡೆ ಮಾಗುನ್ ಘೆತ್ಲೊ.”

1:21 ಎಲ್ಕಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸವೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಬಲಿ ಭೆಟೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಶಿಲೊಕ್ ಗೆಲೊ.

1:22 ಪೂಣ್ ಹನ್ನಾ ಗೆಲಿ ನಾ. ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಭುಗ್ರ್ಯಾನ್ ಪಾನೊ ಸೊಡ್ತಚ್ ತಾಣೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸದಾಂಕಾಲ್ ಥಂಯ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಲಿಂ.”

1:23 ತಿಚ್ಯಾ ಪತಿ ಎಲ್ಕಾನಾನ್ ತಿಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುಕಾ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತಶೆಂ ಕರ್; ತುವೆಂ ತಾಚೊ ಪಾನೊ ಸೊಡಯ್ಸರ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವ್. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಸಿದ್ಧ್ ಕರುಂ!” ಅಶೆಂ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಘರಾ ರಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಪಾನೊ ಸೊಡಿಸರ್ ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ವಾಗಯ್ಲೊ.

1:24 ತಾಚೊ ಪಾನೊ ಸೊಡಯ್ತಚ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾ ಸವೆಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಏಕ್ ಪಾಡೊ, ಏಕ್ ಎಫಾ ಪೀಟ್, ಏಕ್ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾ ಪೆÇತೆಂಭರ್ ದಾಕಾಂಸೊರೊ ಘೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಶಿಲೊಂತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾ ಭಿತರ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಭುರ್ಗೊ ತವಳ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಚ್ ಆಸ್ಲೊ.

1:25 ಪಾಡ್ಯಾಚಿ ಬಲಿ ಭೆಟೊವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಏಲಿಶಿಂ ವ್ಹೆಲೊ,

1:26 ಆನಿ ಹನ್ನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಸಾಯ್ಬಾ, ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ಸಪುತ್! ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕರಿತ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಬಿ ಆಸ್ಲಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಂವ್‍ಚ್.

1:27 ಹ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಗ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ.

1:28 ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಭೆಟಯ್ಲಾ; ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿಭರ್ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಭೆಟಯ್ಲಲೊ ಜಾತಲೊ.” ಆನಿ ಥಂಯ್ ತಾಂಣಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಆರಾಧನ್ ಕೆಲೆಂ.