Home Advanced Index
ಸಿರಾಖ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ಸಿರಾಖ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಸಗ್ಳಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ, ತಿ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಸಾ.

1:2 ದರ್ಯಾಚಿ ರೆಂವ್, ಪಾವ್ಸಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಕೋಣ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಸಕತ್?

1:3 ಆಕಾಸಾಚಿ ಉಂಚಾಯ್, ಪೃಥ್ವೆಚಿ ರುಂದಾಯ್ ಆನಿ ಪಾತಾಳಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಕೋಣ್ ಮಾಪುಂಕ್ ಸಕತ್?

1:4 ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಆದಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾಲಿ, ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಣ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಚಿ.

1:5 *

1:6 ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕೊಣಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲಾಂ? ತಿಚ್ಯೊ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್?

1:7 *

1:8 ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾರ್ ಆನಿ ಭೋವ್ ಭಯಂಕರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂವಾಸನಾರ್ ತೊ ಬಸ್ಲಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತೊ.

1:9 ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ರಚ್ಲ್ಯಾ, ಪಳೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮೆಜ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಚ್ನಾಂಚೆರ್ ತಿಕಾ ಒತ್ಲ್ಯಾ.

1:10 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉದಾರ್ಪಣಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತಾಣೆಂ ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾ, ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾ.

1:11 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಮಹಿಮಾ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್, ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಆನಂದಾಚೊ ಮುಕುಟ್.

1:12 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಕಾಳಿಜ್ ಉಲ್ಲಾಸಾಯ್ತಾ, ಸಂತೊಸ್, ಆನಂದ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ದಿತಾ.

1:13 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಚಲ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೆವಟಿಂ ಬರೆಪಣ್ ಲಾಭ್ತಲೆಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮರಣಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಲೆಗುನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಪಡ್ತಲೊ.

1:14 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಆರಂಭ್, ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಭಕ್ತಾಂ ಸವೆಂ ತಿಚಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾಲ್ಯಾ;

1:15 ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಬಿಡಾರ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸಂತತಿ ಸವೆಂ ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ರಾವ್ತಲಿ.

1:16 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣಾಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಳಾಂನಿ ತಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಬೆಬ್ದೆ ಕರ್ತಾ.

1:17 ತಾಂಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ತಿ ದಿವ್ರ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಕೊಟಾರಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಕಾನ್.

1:18 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಮುಕುಟ್, ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ತಿ ಫುಲುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ.

1:19 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಿ ದೆಕ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮೆಜ್ಲ್ಯಾ, ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ಆನಿ ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ತಾಣೆಂ ಒತ್ಲಾ, ಜಾಂಚೆ ಕಡೆ ತಿ ಆಸಾ, ತಾಂಚಿ ಮಹಿಮಾ ತಾಣೆಂ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾ.

1:20 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ ಮೂಳ್, ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ತಿಚೆ ಫಾಂಟೆ.

1:21 *

1:22 ನಷ್ಟ್ಯಾ ಕ್ರೊಧಾಚೆಂ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಕ್ರೋಧ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ನಾಸಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ.

1:23 ಸೊಸ್ಣಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಫಾವೊ ತೊ ವೇಳ್ ಯೆಸರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಸ್ತಾ, ಪೂಣ್ ಶೆವಟಿಂ ತಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳ್ತಾ.

1:24 ಫಾವೊ ತೊ ವೇಳ್ ಯೆಸರ್ ತೊ ಆಪ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟಿಂ ಧರ್ತಾ, ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೆ ವೋಂಟ್ ತಾಚೆ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ವಾಖಾಣ್ಣಿ ಕರ್ತಾತ್.

1:25 ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಭಂಡಾರಾಂತ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್, ಪೂಣ್ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಭಕ್ತಿಚೊ ಕಾಂಟಾಳೊ ದಿಸ್ತಾ.

1:26 ತುಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಶೆತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪದೆಸ್ ಸಾಂಬಾಳ್, ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿತಲೊ

1:27 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್; ವಿಶ್ವಾಸಿಪಣ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವತಾ.

1:28 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆ ಭಿರಾಂತಿ ವಿರೋಧ್ ರಾವನಾಕಾ, ಕಪಟಿ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ತಾಚೆಶಿಂ ವಚನಾಕಾ.

1:29 ಮನ್ಶಾಂ ಮುಕಾರ್ ಕಪಟಿ ಜಾಯ್ನಾಕಾ, ತುಜೆ ವೋಂಟ್ ತುಜ್ಯಾ ತಾಬ್ಯಾಂತ್ ದವರ್.

1:30 ತುಕಾಚ್ ತುಂ ಊಂಚ್ ಉಬಾರಿನಾಕಾ, ನಾ ತರ್ ತುಂ ಪಡ್ತಲೊಯ್ ಆನಿ ಅಕ್ಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಲೊಯ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ತುಜೆ ಗೂಟ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಲೊ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ತುಜೊ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಜಾತಲೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆ ಭಿರಾಂತಿನ್ ತುಂ ಚಲುಂಕ್ ನಾಂಯ್ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಪಟಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೆಂ.