Home Advanced Index
ಹಗ್ಗಾಯ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2

ಹಗ್ಗಾಯ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ದಾರಿಯುಸ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಸವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಹಗ್ಗಾಯ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ ಉದೆಶಿಂ ಶೆಯಾಲ್ತಿಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲಾಕ್, ಜುದಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್‍ಪಾಲಾಕ್, ಆನಿ ಜೆಹೊಜಾದಾಕಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಪ್ರಧಾನ್‍ಯಾಜಕ್ ಜೊಶ್ವಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ:

1:2 ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಹೊ ಲೋಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ: “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಮಂದಿರ್ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಜುನ್ ವೇಳ್ ಪಾವುಂಕ್ ನಾ.”

1:3 ತೆದ್ನಾ ಹಗ್ಗಾಯ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ ಉದೆಶಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ:

1:4 ಮಂದಿರ್ ಪಾಡ್ ಪಡ್ಲಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ತುಮಿ ಸುಂದರ್ ಘರಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಹೊಗಾಯ್?

1:5 ತರ್ ಆತಾಂ, ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ, ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ.

1:6 ತುಮಿ ಭರ್ಪೂರ್ ವೊಂಪ್ತಾತ್, ಪೂಣ್ ಭೋವ್ ಥೊಡೆಂ ಲುಂವ್ತಾತ್; ತುಮಿ ಜೆವ್ತಾತ್, ಪೂಣ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಪೆÇೀಟ್ ಭರನಾ; ತುಮಿ ಪಿಯೆತಾತ್, ಪೂಣ್ ಧಾದೊಶಿ ಜಾಯ್ನಾಂತ್; ತುಮಿ ನ್ಹೆಸ್ತಾತ್, ಪಾಂಗುರ್ತಾತ್, ಪೂಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಊಬ್ ಮೆಳನಾ; ಆನಿ ಜೊ ವಾವ್ರಾಡಿ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಜೊಡ್ತಾ, ತೊ ತೆಂ ಪಿಂಜ್ಲಲ್ಯಾ ಪೆÇತ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜೊಡ್ತಾ.

1:7 ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ, ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ.

1:8 ದೊಂಗ್ರಾಂಚೆರ್ ವಚಾ, ರುಕಾಡ್ ಹಾಡಾ ಆನಿ ಮಂದಿರ್ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದಾ; ತೆದ್ನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ವತಲೆಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಹಿಮಾ ಮೆಳ್ತಲಿ, ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.

1:9 ಜಾಯ್ತೆಂ ತುಮಿ ಆಶೆಲ್ಯಾತ್, ಪೂಣ್ ಥೊಡೆಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ; ಆನಿ ತುಮಿ ತೆಂ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೆಂ ತೆದ್ನಾ, ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಫುಂಕುನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? - ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಮಂದಿರ್ ಪಾಡ್ ಪಡ್ಲಾಂ, ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಹರೆಕ್ಲೊ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾಂವ್ತಾ.

1:10 ದೆಕುನ್ ಮಳಬ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ಸ್ ಧಾಡಿನಾ ಆನಿ ಭುಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪೀಕ್ ದಿನಾ.

1:11 ಹಾಂವೆಂ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಆನಿ ದೊಂಗ್ರಾಂಚೆರ್, ಧಾನಿಯೆಚೆರ್, ನವ್ಯಾ ದಾಕಾಂಸೊರ್ಯಾಚೆರ್, ತೆಲಾಚೆರ್, ಭುಂಯ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ತಾ ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಚೆರ್, ಮನ್ಶಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೆರ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಸುಕಿಧಾಡ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ.

1:12 ತೆದ್ನಾ ಶೆಯಾಲ್ತಿಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲಾನ್ ಆನಿ ಜೊಹೊದಾಜಾಕಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಪ್ರಧಾನ್‍ಯಾಜಕ್ ಜೊಶ್ವಾನ್, ಆನಿ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಉರ್ಲಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹಗ್ಗಾಯ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಳೊ ದಿಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ; ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸ್ಲಿ.

1:13 ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದುತಾ ಹಗ್ಗಾಯ್ನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಹೊ ಸಂದೇಶ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೊ: ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಸವೆಂ ಆಸಾಂ - ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.

1:14 ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಶೆಯಾಲ್ತಿಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಜುದಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್‍ಪಾಲ್ ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲಾಕ್, ಜೆಹೊದಾಜಾಕಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಪ್ರಧಾನ್‍ಯಾಜಕ್ ಜೊಶ್ವಾಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಉರ್ಲಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲೆಂ; ತೆ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ;

1:15 ಸವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚೊವಿಸಾವ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಂಣಿಂ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ.