Home Advanced Index
ಹಬಕ್ಕೂಕ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3

ಹಬಕ್ಕೂಕ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಎಕಾ ದರ್ಶನಾಂತ್ ಹಬಕ್ಕೂಕ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್.

1:2 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಕೆದ್ನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಉಲೊ ಮಾರಿತ್ ರಾವುಂ ಆನಿ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕುಂಚೊ ನಾಂಯ್? “ಜುಲುಮ್!” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾಂ, ಪೂಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿವಾರಿನಾಂಯ್.

1:3 ಖೊಟೆಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ತಾಯ್? ತುಂ ಅನ್ಯಾಯಾಚೊ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಯ್? ನಾಸ್ ಆನಿ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾತ್, ಝಗ್ಡಿಂ ಆನಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ವಾಡತ್ ವೆತಾತ್.

1:4 ಹೆ ವರ್ವಿಂ ಕಾಯ್ದೊ ನಿರ್ಬಳ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ನ್ಯಾಯ್‍ನಿತಿಚೊ ಭಂಗಸ್ಥಳ್ ಜಾತಾ.

1:5 ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರಾ, ಪಳೆಯಾ, ಅಜಾಪ್ ಜಾಯಾ, ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಯಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರ್ತಲೊಂ ಕಿ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೋಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತುಮಿ ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಿಂ ನಾಂತ್.

1:6 ಪಳೆಯಾ, ಹಾಂವ್ ಕಾಲ್ದೇಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಚಾಳಯ್ತಲೊಂ, ಕ್ರೂರ್ ಆನಿ ಉತಾವಳಿ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ತೆಂ; ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ನ್ಹಯ್ ತಿಂ ಘರಾಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಪೃಥ್ವೆರ್ ಶೆಕಾನ್‍ಶೆಕ್ ತೆ ಭೊಂವ್ತಾತ್.

1:7 ತೆ ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಪ್ಜಯ್ತಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಆಪೆÇ್ಲಚ್ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ. ಆಪೆÇ್ಲಚ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ.

1:8 ತಾಂಚೆ ಘೊಡೆ ಚಿತ್ತ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಅಧಿಕ್ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್, ತೆ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಅಧಿಕ್ ಕ್ರೂರ್; ತಾಂಚೆ ಘೊಡೆ ಫೆರ್ ಮಾರ್ತಾತ್, ತಾಂಚೆ ಘೊಡೆಸವಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್, ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ಝೊಂಪಯ್ ಮಾರ್ತಲ್ಯಾ ಗಿದಾ ಭಾಶೆನ್ ತೆ ಝೊಂಪಯ್ ಮಾರ್ತಾತ್.

1:9 ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಜುಲುಮ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಯೆತಾತ್, ಉದೆಂತಿಚ್ಯಾ ಹುನ್ ವಾರ್ಯಾ ಪರಿಂ ತಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಲಾಸ್ತಾತ್, ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ರೆಂವೆ ಪರಿಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ತಾತ್.

1:10 ರಾಯಾಂಕ್ ತೆ ಕೆಂಡ್ತಾತ್, ಫುಡಾರ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ತೆ ಖೆಬ್ಡಾಯೊ ಕರ್ತಾತ್. ಸಗ್ಳಿಂ ಕೊಟಿಂ ತೆ ಹಲ್ಕಿತಾತ್, ತಿಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತಿಯೆಚಿ ರಾಸ್ ಉಬಾರ್ತಾತ್.

1:11 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾದಳಾ ಭಾಶೆನ್ ಯೆವ್ನ್ ತೆ ಫುಡೆಂ ವೆತಾತ್, ತರೀ ತೆ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಜಾತಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಬಳ್ ಆಪೆÇ್ಲ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ.

1:12 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಪವಿತ್ರ್ ದೇವ್ ನ್ಹಯ್? ತುಂ ಖರೊಚ್ ಅಮರ್! ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಆಮ್ಚೊ ನ್ಯಾಯ್‍ನಿರ್ಣಯ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತುವೆಂ ಕಾಲ್ದೇಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತುವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ನೆಮ್ಲ್ಯಾಯ್.

1:13 ತುಜೆ ದೊಳೆ ಇತ್ಲೆ ನಿರ್ಮಳ್ ಕಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ತುಜ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಘಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಾಯ್, ಆನಿ ನಷ್ಟೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಗಿಳ್ತಾನಾ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ತಾಯ್?

1:14 ಮನ್ಶಾಂಕ್ ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂ ಪರಿಂ ಆನಿ ಧನಿ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಕಿಡ್ಯಾಂ ಪರಿಂ ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಯಾಂಯ್?

1:15 ಕಾಲ್ದೇಯಾಗಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಗರಿಯೆನ್ ವಯ್ರ್ ವಡ್ತಾತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ತೆ ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ತಾತ್, ರಾಂಪ್ಣೆನ್ ಪಾಗುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಮಾ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್.

1:16 ದೆಕುನ್ ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಬಲಿ ಭೆಟಯ್ತಾತ್, ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ರಾಂಪ್ಣೆ ಮುಕಾರ್ ಧುಂಪ್ ಲಾಸ್ತಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ವ್ಹಡ್ ಫಾಯ್ದೊ ಲಾಭ್ತಾ ಆನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಜೆಂವ್ಕ್‍ಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

1:17 ತರ್ ತಾಂಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಜಾಳಾಂ ರಿತಿಂ ಕರಿತ್ ರಾವುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ದಯಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಂಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್?