Home Advanced Index
ಹೆಬ್ರೆವಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ಹೆಬ್ರೆವಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಆದಿಂಮಾಗಾಂ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಥರಾಂನಿ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೇವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ;

1:2 ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಶೆವಟಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಮಾರಿಪತ್ ತೊ ಆಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲಾ. ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಸಕ್ಟಾಂಚೊ ವಾರಿಸ್ದಾರ್ ನೆಮ್ಲಾ; ಹಾಚೇಚ್ ಮಾರಿಪತ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚ್‍ಲ್ಲಿ.

1:3 ಹೊ ಪೂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಚೇಚ್ ಮಹಿಮೆಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ; ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ತಿವಂತ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಗ್ಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆಂ ಪಾತಕ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಚ್ ತೊ ಆತಾಂ ಸರ್ಗಿಂ ಮಹಿಮೆವಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಾ.

1:4 ತಾಕಾ ದೇವ್‍ದುತಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಜೊಡ್ಲಾಂ.

1:5 ದುತಾಂ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್ ತೆಂ ದೆವಾನ್ ಕೆದ್ನಾ ತರ್‍ಯೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ: “ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ”? ವಾ “ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಬಾಪ್ ಜಾತಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೂತ್ ಜಾತಲೊ”?

1:6 ಆನಿ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ಪುತಾಕ್ ಸಂಸಾರಿಂ ಧಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ದೆವಾಚೆ ಸಮೆಸ್ತ್ ದೂತ್ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರುಂ.”

1:7 ದೇವ್‍ದುತಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುತಾಂಕ್ ತೊ ವಾರ್ಯಾಬರಿ ಕರ್ತಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂಕ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆ ಕರ್ತಾ.”

1:8 ಪುಣ್ ಪುತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ತುಜೆಂ ರಾಜ್ಯ್, ದೆವಾ, ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಬಾಳ್ತಾ; ನೀತ್‍ಚ್ ತುವೆಂ ತುಜೇ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚೆಂ ರಾಜ್‍ಧೋರಣ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಯ್.

1:9 ನಿತಿಚೊ ತುವೆಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಅನಿತಿಚೊ ತುವೆಂ ದ್ವೇಷ್ ಕೆಲೊಯ್; ದೆಕುನ್‍ಚ್ ದೆವಾನ್, ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ತುಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಖ್ಲಾ, ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ತುಕಾ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಲಾ; ಗೌರವಾಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ತುಕಾ ಭರ್ಲಾ.”

1:10 ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ಸರ್ವೆಸ್ವರಾ, ಸರ್ವ್ ಕಾಳಾ ಪುರ್ವಿಂ ಪೃಥ್ವೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ತುವೆಂಚ್ ಘಾಲ್ಲಿಯ್, ಆನಿ ಆಕಾಸ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಚಿ ಕೃತಿ.

1:11 ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಸ್ ಜಾತಲೆಂ, ಪುಣ್ ತುಂ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಆಸ್ತಲೊಯ್; ಪನ್ರ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಬರಿ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಿಂಜೊನ್ ವೆತಲೆಂ,

1:12 ಏಕ್ ವೋಲ್ ಕೊವಳ್ಳಲೇಬರಿ ತುಂ ತೆ ಕೊವಳ್ತಲೊಯ್; ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೇಬರಿ ತುಂ ತೆಂ ಬದ್ಲಿತಲೊಯ್. ಪುಣ್ ತುಂ ತಸೊಚ್ ಆಸ್ತಲೊಯ್, ತುಜಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಸರ್ಚಿಂನಾತ್.”

1:13 ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ದುತಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಹೇ ಪರಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ : “ಬಸ್ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್, ಪಾಡಾವ್ ಕರ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ವೈರಿಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಥಳಾ ಹಾಂವೆಂ ಘಾಲಿಸರ್”?

1:14 ತರ್ ಸಗ್ಳೆ ದೂತ್ ದೆವಾಚೆ ಸೆವಕ್ ನ್ಹಯ್? ಬಚಾವಿ ಜೊಡ್ತಲ್ಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ನ್ಹಯ್?