Home Advanced Index
ಹೊಸೇಯಾ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ಹೊಸೇಯಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಜುದಾಚೆ ರಾಯ್ ಉಜ್ಜೀಯಾ, ಜೋತಾಮ್, ಆಹಾಜ್ ಆನಿ ಹೆಜೆಕೀಯಾ, ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ರಾಯ್ ಜೊಶೀಯಾಚೊ ಪೂತ್ ಜೆರೊಬೊವಾಮ್- ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಬೆಯೇರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಹೊಸೇಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

1:2 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಹೊಸೇಯಾ ಉದೆಶಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಅಶಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ: ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಹೊಸೇಯಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ವಚ್, ಎಕೆ ವೆಶ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾ ಆನಿ ಎಕೆ ವೆಶ್ಯೆ ಉದೆಶಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕರುನ್ ಘೆ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇಶ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ವೆಶ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.”

1:3 ತೊ ಗೆಲೊ ಆನಿ ದಿಬ್ಲಯಿಮಾಚೆ ಧುವೆ ಗೋಮೆರಾ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೊ. ತಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಎಕಾ ಚೆಕ್ರ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ.

1:4 ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಹೊಸೇಯಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತಾಕಾ ಜೆಜ್ರೆಯೆಲ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾನ್ ಜೆಜ್ರೆಯೆಲಾಂತ್ ವಾರಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಜೇಹುಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಅಂತ್ ಕರ್ತಲೊಂ.

1:5 ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಜೆಜ್ರೆಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆಂ ಧೊಣು ಮೊಡುನ್ ಉಡಯ್ತಲೊಂ.”

1:6 ತಿ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ. ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಹೊಸೇಯಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತಾಕಾ ಲೋ-ರುಹಾಮ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕ್ ದಯಾ ದಾಕೊಂವ್ಚೊ ನಾ, ಹಾಂವ್ ಪರ್ತುನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುಂಚೊ ನಾ.

1:7 ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ದಯಾ ದಾಕಯ್ತಲೊಂ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಉದೆಶಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆಂ ತಾರಣ್ ಕರ್ತಲೊಂ; ಪೂಣ್ ಧೊಣು ಆನಿ ತಲ್ವಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಉದೆಶಿಂ ವಾ ಘೊಡ್ಯಾಂ ಆನಿ ಘೊಡೆಸವಾರಾಂ ಉದೆಶಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆಂ ತಾರಣ್ ಕರ್ಚೊ ನಾಂ.”

1:8 ಲೋ-ರುಹಾಮಾಚೊ ಪಾನೊ ಸೊಡಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಪರ್ತುನ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಿಣೆಂ ಎಕಾ ಚೆಕ್ರ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ.

1:9 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತಾಕಾ ಲೋ-ಅಮ್ಮಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಜಿ ಪರ್ಜಾ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೊ ದೇವ್ ನ್ಹಯ್.”